Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Nyhetsarkiv

TI Sverige har nu Swish!

24 november


Vill du bli medlem och/eller stöda TI Sverige och vår verksamhet kan du nu göra det enkelt med hjälp av Swish. Vårt Swish-nummer är 123 266 85 56. Medlemskapet kostar enbart 250 kronor per kalenderår och gäller det år avgiften betalas in.

Du kan bli medlem antingen genom att betala in 250 kronor till bankgiro 5858-3519 och skicka oss e-post med din kontaktinformation eller genom att betala 250 konor till Swishkonto 123 266 85 56  - glöm då inte att skriva din e-postadress i meddelandefältet!

Främja öppenhet, ansvar och integritet. Agera mot korruption!

TI Sverige välkomnar SKF som ny medlem i föreningens näringslivsforum

23 november

TI Sveriges styrelse beslutade vid styrelsemötet den 22 november att anta SKF som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar SKF:s medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska företag för att minska korruptionen. Läs mer om CSF och kontakta oss gärna om du vill veta mer om medlemskap.

Översyn av det fjärde penningtvättsdirektivet

13 november

 I ett brev till finansminister Magdalena Andersson uppmanar TI Sverige regeringen att bidra till ökad transparens genom att ge stöd till det förslag som finns om att revidera/precisera bestämmelserna i det fjärde penningtvättsdirektivet i EU. TI Sverige hoppas att Sverige aktivt verkar för att det ska skapas full transparens i alla nationella register över verkliga huvudmän, både avseende företag och truster och att denna information görs lätt tillgänglig för alla.

#paradisepapers: Time to clean up the offshore financial havens

3 November

The ‘Paradise Papers’ revelations published on 5 November by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) and its partners show how the rich and powerful around the world are able to hide wealth through complex and opaque financial structures which allow them to keep their business dealings secret.

These secret structures can also be used by the corrupt. As ICIJ writes in its introduction to the leak: “While having an offshore entity is often legal, the built-in secrecy attracts money launderers, drug traffickers, kleptocrats and others who want to operate in the shadows.

The high-profile list of people and corporations in this latest scandal is shocking. Clearly financial oversight authorities and lawmakers must realise the system is broken. Complex, cross-border structures are being used to facilitate a wide range of secret activity, which could include corruption, fraud and abusive tax schemes,” said Delia Ferreira Rubio, chair of Transparency International.

Press release

Bristande efterlevnad av OECD-konventionen

31 oktober

TI Sverige har genom OECD:s pressmeddelande, från 25 oktober 2017, förstått att Sverige fortfarande inte, närmare 18 år efter det att konventionen ratificerades, lever upp till dess bestämmelser om juridiska personers ansvar.

TI Sverige välkomnade den noggranna utredningen om företagsbot som lades fram för c:a ett år sedan medan vi hade starka invändningar mot den relativt blygsamma höjning av maxbeloppet som föreslogs. Det är anmärkningsvärt att Sverige ska behöva sälla sig till de medlemmar av OECD:s arbetsgrupp mot mutor som ställs under särskild bevakning p.g.a. att deras lagstiftningar inte står i överensstämmelse med konventionens bestämmelser.

Det är TI Sveriges förhoppning att åtgärder vidtas skyndsamt så att ytterligare kritik av Sverige kan undvikas.

]Läs mer]

Skärp skrivningarna om risker för korruption i prop. 2017/18:23 om skärpt exportkontroll av krigsmateriel

30 okotber

TI Sverige lyfter i ett brev till riksdagens Utrikesutskott vikten av tydliga regler för Inspektionen för strategiska produkter med innebörd att en kartläggning ska göras av korruptionen i mottagarlandet och i synnerhet av riskerna för att korruption förekommer hos den upphandlande aktören.

Transparency International har valt Delia Ferreira Rubio från Argentina till ny ordförande

16 oktober

Vid Transparency Internationals (TI) årsmöte, den 15 oktober, valdes Delia Ferreira Rubio (Argentina) till ordförande efter José Ugaz (Peru). Delia har bl.a. doktorerat i juridik, har arbetat som konsult i många internationella organisationer och varit medlem av TI:s internationella styrelse 2008 – 2014.

Till ny vice ordförande valdes Ruben Lifuka (Zambia) efter Elena Panfilova (Ryssland) som lämnade sin post under våren.

Till de ovanligt många lediga platserna som styrelseledamöter valdes Robert Barrington (UK), A J Brown (Australien), Karen Haussmann (Tyskland), Samuel Kimeu (Kenya), David Ondracka (Tjeckien), Kol Préap (Kambodja) och Oya Özarslan (Turkiet).

Årsmötet föregicks av två fulla seminariedagar med intressanta teman som hur man kan främja utbildning i integritet i skolan och på universitet och hur man kan ranka kommuners integritetsarbete. I flera diskussioner framkom tydligt hur korruptionen har förändrats under den tid TI existerat – nästa år fyller organisationen 25 år! TI:s definition av korruption ses av allt fler som mindre relevant i takt med att korruptionen ändrar form – det är den systematiska och organiserade korruptionen som är det stora problemet.

Synpunkter på betänkandet om utökat meddelarskydd

9 oktober

TI Sverige har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på betänkandet 2017:41 om ett utökat meddelarskydd.

Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin

19 september

För er som inte hade möjlighet att närvara vid vårt och FUF:s seminarium om korruptionsrisker i utvinningsindustrin den 13 september med bl.a. Fredrik Reinfeldt, ordförande för EITI finns det nu tillgängligt på FUF:s web.

TI Sveriges synpunkter på SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

21 augusti

TI Sverige har till Utbildningsdepartementet  inkommit med synpunkter på betänkandet SOU 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning.

TI Sveriges synpunkter på SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad

14 augusti

TI Sverige har till Finansdepartementet inkommit med synpunkter på betänkandet SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad.

Tillsammans mot korruption - Almedalen 2017

10 juli

För tredje året i rad arrangerade Institutet Mot Mutor (IMM), Transparency International Sverige (TI Sverige) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) den 5 juli en heldag med seminarier på olika antikorruptionsteman. Arrangörerna lyckades även i år attrahera en lång rad inflytelserika privata företag, organisationer och myndigheter att åta sig att ordna seminarier med många mycket intressanta talare. Läs mer nedan några observationer från dagen.

 

-          Sverige är enligt internationella mätningar i hög grad förskonat från korruption. På lokal nivå är dock misstron mot politiker och tjänstemän ganska stor och många tror att korruptionen ökar. Det är orealistiskt att tro att polis och åklagare ska kunna stävja korruptionen. I stället är viktigt med självreglering som exempelvis Näringslivskoden.

 

-          Många talare betonade vikten av engagerat ledarskap; ledare som visar prov på hög moral och att företag skaffar sig robusta verktyg för efterlevnad.

 

-          Flera var eniga om att styrelser idag tar ett betydligt större ansvar för etikfrågor än för ca 5 – 7 år sedan; detta i takt med att de etiska riskerna har ökat.

 

-          I offentlig upphandling finns många risker. Viktigt är att inte bara förbereda upphandlingar ordentligt före avtal utan också följa upp så att man säkerställer att man få det man beställt.

 

-          Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn presenterades. Tryggare kommunikationsvägar mellan berörda parter bör minska riskerna för korruption. 

 

-          Representanter för en mindre kommun gav konkreta och åskådliga exempel hur man kan arbeta för att bekämpa korruptionen.

 

Från TI Sveriges sida deltog Inga-Britt Ahlenius, Lars Björklund, Jasmin Draszka-Ali samt Birgitta Nygren i seminarierna. För bilder och fler citat och kommentarer från dagen se @TI_Sweden på twitter.

 

Hoppas att vi ses på det uppföljande seminariet som tentativt äger rum den 18 oktober på förmiddagen i Stockholm!

 

Främja öppenhet, ansvar och integritet. Agera tillsammans mot korruption!


Seminarieinbjudan: Var finns ämbetsmannen? Ett samtal om etik och juridik i staten

17 maj

Allt fler "korruptionsaffärer" vid olika myndigheter skadar vårt förtroende för den statliga förvaltningen. Har något hänt med moralen hos statstjänstemännen? Eller är det regelverken det är fel på? Och hur får vi goda ämbetsmän och ämbetskvinnor så att vi kan lita på våra myndigheter?

Välkomna till ett spännande samtal om ämbetsmannen mellan Inga-Britt Ahlenius, f.d. chef för Riksrevisionsverket och för FN:s interngranskning och Mårten Schultz, professor i juridik på Stockholms Universitet. Du får också möjlighet att ställa frågor om etik och juridik på detta tema.

Tid: 7 juni kl. 18:00 - 19:30

Plats: Stockholms stadsmission/Grillska Huset, Stortorget 3, Gamla Stan, Stockholm

Anmäl dig.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade.

Synpunkter på Karens för statsråd och statssekreterare

8 maj

TI Sverige har lämnat synpunkter på SOU 2017:3 Karens för statsråd och statssekreterare.

TI Sveriges synpunkter på genomförande av delmål 16:5 i Agenda 2030

28 april

TI Sverige har bidragit med synpunkter rörande genomförandet av delmål 16:5 i Agenda 2030. Synpunkterna har lämnats till regeringens Agenda 2090-delegation.

TI Sveriges styrelse 2017-2018

27 april

Vid gårdagens föreningsstämma valdes Jan Birgersson, Lars Björklund, Louise Brown, Jasmin Draszka-Ali (suppleant), Alf Persson, Ylva Skoogh (suppleant) och Andrea Sundstrand (suppleant) in i TI Sveriges styrelse. Varmt välkomna!

Brita-Lena Ekström omvaldes för en ny två-årig mandatperiod och Céline Giertta valdes in som ledamot efter ett år som suppleant. Ulla Andrén, styrelseordförande, är sedan tidigare vald till 2018. Så är också Inga-Britt Ahlenius och Birgitta Nygren - båda ledamöter.

Ett stort tack för hårt arbete och engagemang riktas till avgående styrelsemedlemmarna: Erik Amnå, Christina Hillforth, Johan Mörck, Mårten Schultz, Göran Steen och Anders Stenlund.

Seminarieinbjudan: Lobbying - hur går det till i praktiken och går det att reglera?

20 april

I Sverige finns inga regler för hur lobbying av det offentliga Sverige får gå till. I OECD har man tagit fram riktlinjer för utformandet av regler. Dessa riktlinjer är mycket flexibla och det understryks att eventuell reglering måste göras med utgångspunkt från de specifika förhållandena i respektive land. Europarådet har också beslutat om rekommendationer men de är mer strikta. Enligt dessa skall medlemmarna utforma regler och se till att de efterlevs. Sverige bör följa Europarådets rekommendation men i så fall hur?

Välkommen till ett seminarium om lobbying. Vår förhoppning är att seminariet ger oss värdefull kunskap som kan bidra till att utveckla vårt tänkande på området.

Möt Camilla Nothhaft, vars doktorsavhandling studerar hur lobbying går till i Bryssel. Camilla har följt fyra lobbyister och tre parlamentariker och främst studerat hur det går till när de möts. Lobbyisterna tycks hålla sig till de strikta EU-reglerna samtidigt som de söker efter mer informella sätt att träffa de politiker och tjänstemän som de vill påverka.

Möt också Jonatan Adolfsson som nyligen lagt fram en uppsats om reglering av lobbying mot regeringskansliet. I den diskuterar han offentlighetsprincipens betydelse och brister i lobbyingprocessen

Tid:              10 maj kl. 17:30 – c:a 19:00
Plats:           IOGT-NTO Klaragården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Anmäl dig senast 4 maj.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade, men platserna är begränsade så anmäl dig så snart som möjligt för att garantera din plats.

Välkomna!

Årets Visselpipa 2017 går till Richard Lindwall som larmande om korruption på Statens Fastighetsverk

5 april

Årets Visselpipa – för larm om korruption på Statens Fastighetsverk

 

Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens Fastighetsverk tilldelas Årets Visselpipa 2017, som delas ut av Transparency International Sverige.

Motiveringen lyder:

”Richard Lindwall slog redan 2014 larm om misstänkt fusk med fakturor inom Statens Fastighetsverk. Han använde sig av interna rapporteringsrutiner, men möttes av tystnad från högsta nivå. Under tiden gjorde han en omfattande dokumentation av missförhållanden, som senare avslöjades i media.

Richard Lindwall har visat prov på både mod och civilkurage genom att aktivt medverka till att allvarlig korruption i ett prestigeladdat statligt verk kunde komma fram i ljuset.”

Richard Lindwall hade lämnat sin anställning på Statens Fastighetsverk när Kalla Fakta, TV4, i början av 2017 började publicera sin granskning av korruptionshärvan inom verket. Flera höga chefer inom Statens Fastighetsverk har delgivits misstanke om bl.a. grov trolöshet mot huvudman. I början av mars fick Björn Andersson sparken från sin post som generaldirektör.

-       Oacceptabelt att det finns misstankar om korruption på en statlig myndighet. Är man som Björn Andersson föremål för en förundersökning kan man inte leda en statlig myndighet, sa finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar.

Prisutdelning sker i dag, den 5 april, i samband med ett lunchseminarium där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson m.fl. medverkar.

Presskontakt:

Richard Lindwall,
tel: 076-130 81 00

Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, TI Sverige
tel 073-056 70 51

Pressmeddelande som pdf

Positionspapper: Skydd för visselblåsare

30 mars

TI Sveriges styrelse har den 22 februari antagit ett positionspapper om skydd för visselblåsare.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

15 mars

Tid: 26 april 2017, kl. 17:30-19:30
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset - Styrelserummet, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm (närmsta t-bana: Hötorget)

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en justerare att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga.
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Efter föreningsstämman (kl. 18:30-19:30) har vi nöjet att välkomna Parul Sharma, ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; Agenda 2030 som kommer att prata om hur vi i Sverige kan arbeta med antikorruption i Agenda 2030:s anda.

Medlem som önskar ställa motion skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före, dvs senast 29 mars, föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 19 april så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Välkomna!
Ulla Andrén
Styrelseordförande

Synpunkter på ”En översyn av lagstiftningen om företagsbot” (SOU 2016:82.

28 mars

TI Sverige har gett synpunkter på betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82). Även om TI Sverige välkomnar översynen så efterfrågar föreningen en fylligare redovisning av resonemanget att fastställa maximibeloppet till 100 miljoner kronor. TI Sverige föreslår att beloppet för företagsbot är maximalt tio procent av företagets omsättning. TI Sverige önskar även att kravet på dubbel straffbarhet slopas.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter

Öppet brev till EU-kommissionen

23 mars

TI Sverige har tillsammans med ett stort antal europeiska TI-avdelningar och civilsamhällsorganisationer undertecknat ett öppet brev till EU-kommissionen med anledning av att kommissionen valt att inte fortsätta med sin rapport om antikorruption i medlemsländerna.

Inbjudan: Hjälte eller blåst på jobbet? Lunchseminarium och Årets Visselpipa

20 mars

Välkommen till ett lunchseminarium där vi diskuterar de nya visselblåsarlagarna. Ger de ett tillräckligt skydd eller behövs ytterligare åtgärder för att uppnå önskad effekt? Finns det ett behov att förstärka kunskapen om de nya lagarna? Hur fungerar lagstiftningen i praktiken och vad händer efter att man larmat?

Detta, och mer därtill, kommer vi att diskutera under ett späckat lunchseminarium den 5 april på Norra Latin i Stockholm.

Du möter läkarna Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson, mottagare av Årets Visselpipa 2016, som berättar om vad som hände efter att de blåste i visselpipan på Karolinska. 

Därefter följer ett panelsamtal mellan:
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister,
Ola Brinnen, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv,
David Hellman, förbundsjurist, Unionen, och

Sophie Thörne, arbetsrättschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vi avslutar seminariet med att avslöja vem/vilka som får Årets Visselpipa 2017. Årets Visselpipa är en utmärkelse TI Sverige delar ut till de/n person/er som visat prov på civilkurage och larmat om korrupta missförhållanden i en verksamhet.

Moderator är Céline Giertta, TI Sverige.

panel-5-april.PNG

Tid:               5 april kl. 11:30-13:00. Vi bjuder på enklare lunch.
Plats:            Stockholm City Conference Center, Norra Latin,
                      Drottninggatan 71B, Stockholm

Anmäl dig till
info@transparency-se.org senast 30 mars 2017. Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade.

Presskontakt: Brita-Lena Ekström, TI Sverige, tfn: 073-056 70 51

Inbjudan: Vad är medias roll i att motverka korruption?

Inbjudan

Handelsbanken ansluter sig till Corporate Supporters Forum

22 februari

Sedan hösten 2011 har TI Sverige ett näringslivsforum, Corporate Supporters Forum, med syfte att stärka och vidareutveckla antikorruptionsarbetet i svenska storföretag. Forumet har ett tiotal medlemmar. TI Sveriges styrelse tog den 22 februari beslutet att anta Handelsbanken ansökan om medlemskap och välkomnade således näringslivsforumets senaste tillskott!

TI Sverige tar emot nomineringar till Årets Visselpipa

8 februari

Årets Visselpipa delas ut till person/er/organisation verksam i Sverige eller med anknytning till Sverige som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på civilkurage är en viktig omständighet vid bedömningen.

Förslag till nomineringar mottas av styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat material i någon form. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de, som lämnar förslaget, har till den nominerade.

Nomineringar tas emot fram till den 8 mars 2017 på info@transparency-se.org.

Frågor besvaras av:

Brita-Lena Ekström, styrelseledamot

britalenae@gmail.com

tfn: 073-056 70 51

Céline Giertta, styrelsesuppleant

giertta@gmail.com

tfn: 070-258 42 08

Läs mer:

TI Sverige Pressmeddelande: Visselblåsare i KI-skandalen får pris

Transparency International: Let's celebrate whistleblowers!

SVT Nyheter: De är årets visselblåsare

Tidigare pristagare

TI:s School on Integrity - open for applications

Since 2010, TI School on Integrity hosted more than 800 future leaders from around 90 countries and is considered as the leading summer course on anti-corruption in the world. We are delighted to announce that applications to the 8th TI School on Integrity (July 10-16, 2017) are open.

Read more: www.transparencyschool.org.

Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

26 januari

TI Sverige har lämnat synpunkter på betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74). TI Sverige välkomnar kommitténs förslag om förstärkt transparens på lokal och regional nivå men beklagar bl.a. att kommittén valt att begränsa sina överväganden om nya regler som inte leder till att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden.

Pressmeddelande: Sverige backar i årets korruptionsindex

25 januari 2017

Sverige hamnar på fjärde plats i 2016 års korruptionsindex från Transparency International. 2015 låg Sverige på tredje plats. Danmark, Nya Zeeland och Finland ligger bäst till i den senaste indexmätningen.

cpi2016map.jpg

- Sveriges fortsatt goda placering på 2016 års index innebär inte att vi är förskonade från korruption i offentlig verksamhet säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige. Under det senaste året har vi tyvärr upplevt hur värdegrunden har vacklat betänkligt. Ledande personer har visat sig sakna etisk kompass och genom korrupta beteenden skadat förtroendet för olika statliga institutioner.

Korruptionsindexet omfattar inte lokal offentlig förvaltning. Det betyder att kommuner och landsting som står för merparten (c:a 70 procent) av den offentliga verksamheten med närmare en miljon anställda inte har granskats.

- De komplexa uppdrag som kommuner och landsting har att hantera innebär att det finns stora behov att öka kunskap och medvetenhet om korruptionsrisker inom dessa sektorer, menar Ulla Andrén.

- Vi kan alltså inte slå oss till ro med vår fjärdeplacering. Tvärtom, behöver vi arbeta vidare med att främja öppenhet, ansvar och integritet för att förebygga korruption.

Transparency Internationals Korruptionsindex - Corruption Perceptions Index (CPI) - mäter graden av korruption i offentlig förvaltning på en skala från 0 till 100. Danmark på första plats med 90 poäng upplevs som minst korrupt medan Somalia på sista plats av 176 länder med endast 10 poäng uppfattas som mest korrupt. CPI baseras på en sammanvägning av mellan 3 till 9 olika källor (av totalt 13) med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Av de 176 länder som ingått i undersökningen har hela 69 % av länderna fått under 50 poäng. Detta visar hur allvarlig korruptionen är globalt. Den fördjupar fattigdomen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhälls­styrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och bidrar till konflikter. Korruption är ett kritiskt hinder för att de globala utvecklingsmålen ska kunna uppnås år 2030.

Läs mer:
International press release

CPI-karta och ranking

Presskontakt

Ulla Andrén,

ordförande

070-650 46 09


Brita-Lena Ekström,

styrelseledamot

073-056 70 51


Lotta Rydström,

exekutivsekreterare

072-744 55 58

Transparency International condemns attack on Honduras chapter Board Member

19 december

Transparency International strongly condemns the killing of Geovany Rolando Calderón during an assassination attempt on Jorge Machado, a Board Member of Asociación para una Sociedad más Justa, Transparency International’s national chapter in Honduras, and a member of the Special Commission for the Restructuring and Purging of the National Police.

“Our deepest sympathy goes to the family of Geovany Rolando Calderón and we hope sincerely that Ricardo Mauricio Chavarria recovers. This murder and assassination attempt need to be investigated with urgency to bring the perpetrators to justice and prevent further violence against civil society members,” said José Ugaz, Chair of Transparency International.

“The members of the police reform commission have faced death threats since the commission was established in April this year. This is unacceptable. The government must redouble its efforts to protect anti-corruption activists,” said Ugaz.

Riksdagsstyrelsen tillsätter utredning om Riksrevisionen

16 december

Riksdagsstyrelsen har nu beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. TI Sverige välkomnar utredningen och hoppas att den bedrivs med stor öppenhet så att alla som önskar lämna bidrag får göra det.

God Jul och Gott Nytt År - med mindre korruption

julkort-3.jpg

Seminarieinbjudan: Det korrupta Sverige 18 januari

Inbjudan

Ny opinionsundersökning: Hur ser svenskar på korruption?

16 november

Visselblåsning effektivt men var tredje vågar inte rapportera
Visselblåsning är det mest effektiva verktyget mot korruption. Samtidigt är svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för repressalier. Denna paradoxala slutsats om läget i Sverige kan dras utifrån världens största opinionsundersökning om korruption, Global Corruption Barometer 2016.

Den svenska undersökningen är en del av en större kartläggning, genomförd av Transparency International, som täcker 42 länder i Europa och Centralasien och närmare 60 000 personer. Tillsammans med ytterligare fyra regionala undersökningar utgör de den globala korruptionsbarometern. Den svenska delen av undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1000 svenskar under vintern 2015. Det är nio år sedan en liknande studie gjordes i Sverige.

Den svenska delen av korruptionsbarometern visar att företagsledare har lägst förtroende bland de svarande. 92 procent anser att företagsledare är korrupta i varierande grad, 15 procent menar att de flesta eller alla företagsledare är korrupta.

En annan grupp som uppfattas som korrupt är kommunpolitiker. Tre fjärdedelar av de svarande anser att korruption i varierande grad finns i denna grupp.

En tredjedel av de tillfrågade svenskarna anser att olika former av rapportering inklusive visselblåsning är det mest effektiva vapnet mot korruption. Lika många verkar dock avskräckas att rapportera om oegentligheter. Risken för repressalier är största hindret. Att visselblåsa är ett effektivt verktyg anser de svarande också i Europa och Centralasien (24 procent).

TI Sverige har identifierat att ett av de största riskområdena för korruption är gränsytan mellan den offentliga och den privata sektorn. Omfattande och komplexa offentliga upphandlingar är sannolikt en bidragande orsak till ökningen av korruptionsfall.

TI Sverige konstaterar vidare att skyddet för de som rapporterar om oegentligheter behöver förbättras. Pågående utredningar och kommande nya lagar är alla viktiga steg på vägen.

Korruption definieras av Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.Denna definition öppnar för att fler oegentligheter faktiskt räknas som korrupta beteenden. I svensk lagstiftning saknas korruption som begrepp. Lagstiftningen rör främst givande och tagande av muta.

Presskontakter:
Birgitta Nygren
vice ordförande, TI Sverige
Tfn: 072-034 74 02

Brita-Lena Ekström
styrelseledamot, TI Sverige
Tfn: 073-056 70 51

[Pressmeddelandet som pdf]
(Internationellt pressmeddelande]

KU föreslår översyn av Riksrevisionen

10 november

Riksdagens Konstitutionsutskott (KU) har beslutat att en parlamentarisk utredning ska granska Riksrevisionen. Riksdagsstyrelsen förväntas tillsätta utredningen i början av december. Utredningen kommer bl.a. att se över styrningen av och insynen i Riksrevisionen. TI Sverige välkomnar utredningen och hoppas att den bedrivs med stor öppenhet så att alla som önskar lämna bidrag får göra det.

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk

8 november

Kommittén om insyn i finansiering av partier har nu överlämnat betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering- ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

TI Sverige välkomnar att redovisningsskyldigheten utökas så att den inte bara omfattar partiers verksamhet på central nivå utan även på regional och lokal nivå. Det är bra att uppgifterna blir offentligt tillgängliga. Kammarkollegiet som tar emot redovisningarna, gör dock ingen bearbetning av materialet. Förslag om mer lättillgänglig information saknas.

Debattartikel: "Mer transparens i företagens rapportering"

Tillsammans med Forum Syd och Diakonia uppmanar vi regeringen att aktivt arbeta för ökad transparens i företagens land-för-land-rapportering och upprättandet av offentliga register över företagens verkliga ägare.

Läs mer: Artikel i Aktuell Hållbarhet | TI Sverige, Forum Syd och Diakonias brev till finans- och näringsministrarna med krav på skärpt regelverk för multinationella företags redovisning

Seminarieinbjudan: Hur kan småföretag motverka korruption?

Företagarna och Transparency International Sverige bjuder in till ett seminarium kring vikten av att motverka korruption bland anställda och affärspartners.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor och bedriva proaktivt arbete mot korruption är av betydelse för företag. Detta minskar företagens sårbarhet och säkerställer en positiv påverkan på omvärlden. Att bedriva en ansvarsfull verksamhet är av värde i relation till affärspartners och kunder, men även för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa lönsamhet.

Det behöver inte vara komplicerat att försöka förhindra korruption och andra oegentligheter, men det kräver engagemang.

Välkommen till ett seminarium där du får praktiska råd om hur små företag kan arbeta effektivt med att förebygga korruption.

Plats: Företagarnas lokaler, Rådmansgatan 40, Stockholm
Tid: 28 november, kl. 08:30-10:30

Talare:
Günther Mårder, vd för Företagarna
Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Company AB
Erik Skoglund, Partner och Nordenchef, Fraud Investigation & Dispute Services, EY
Birgitta Nygren, vice ordförande, Transparency International Sverige
Ulla Andrén, ordförande Transparency International Sverige

Program och anmälan (senast 21 november)

Seminarieinbjudan: Hur ser svenskar på korruption?

TI Sverige bjuder in till ett frukostseminarium där vi presenterar en nulägesrapport av korruptionen i Sverige.

Transparency Internationals senaste världsomfattande korruptionsundersökning, Global Corruption Barometer, redogör för svenska folkets åsikter om bl.a. korruptionsrisker i olika sektorer och yrkeskategorier, regeringens förmåga att förebygga korruption samt vilka de mest effektiva åtgärderna mot korruption är.

Det har gått tio år sedan den senaste svenska mätningen. Då rankades politiska partier och media som de minst förtroendeingivande samhällsinstitutionerna. Nu redovisar vi den nya mätningen och diskuterar resultaten tillsammans med experter.

Tid:              16 november kl. 8:15 (frukost) 8:30- 9:30 (presentation och debatt)

Plats:          City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Johan Mörck, styrelsemedlem i TI Sverige presenterar det svenska resultatet. Peter Alestig, journalist på Svenska Dagbladet, och Andreas Bergh, docent på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, kommenterar.

TI Sveriges vice styrelseordförande Birgitta Nygren inleder och modererar seminariet.

Anmäl dig senast den 14 november.

En bättre framtid för Riksrevisionen

18 oktober

"En bättre framtid för Riksrevisionen" var temat för vårt fullsatta seminarium 13 oktober. Panelen med Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet, Dan Brännström generalsekreterare i FAR, Inga-Britt Ahlenius och Göran Steen, båda styrelseledamöter i TI Sverige, förde ett engagerat samtal.

Alla var överens om att modellen med tre riksrevisorer inte fungerar. I stället bör det finnas en chef, kanske med biträdande riksrevisorer under sig. Det kräver dock en grundlagsändring.

Andra frågor som diskuterades var kravprofil och rekrytering av riksrevisorer. Enighet rådde om att minst en av riksrevisorerna bör vara kvalificerad revisor.  Revisionen måste vidare obligatoriskt följa internationellt etablerade regler. Riksdagens uppgift och ansvar i förhållande till Riksrevisionen måste klarläggas och ansvaret förläggas till ett enda utskott.

 

Samma dag överlämnade professor Hans-Gunnar Axberger sin rapport om hanteringen och ledningen av det förändringsarbete som Riksrevisionen bedrivit. Kritiken i rapporten är bister och nu är det Konstitutionsutskottets uppgift att ta utredningsarbetet vidare.

Riksrevisionen är av central betydelse för att säkra insyn och transparens i den statliga förvaltningen. Det är därför utomordentligt viktigt att förtroendet för Riksrevisionen återställs och en professionell och etisk kultur återupprättas.

Ulla Andrén
Ordförande TI Sverige

Seminarieinbjudan: "Korruption i Sverige"

Vid ett seminarium den 10 november berättar Per Kornhall, filosofie doktor och författare, om sin bok "Korruption i Sverige" där han undersöker det senaste decenniets svenska korruptionsskandaler. Han utvecklar sin syn på hur marknaden korrumperar skolan och hur styrningen av den offentliga sektorn skapar utrymme för ökad korruption.

Per Kornhalls bok ger en oroväckande bild av vår samhällsutveckling men beskriver också ett 12-punktsprogram för korruptionsbekämpning.

Tid: 10 november 2016, kl. 18:00-19:30

Plats: Hotel Kung Carl, konferenslokal: ”Stureplan”, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

Läs mer | Anmäl dig senast 4 november 2016.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Platserna är begränsade så anmäl dig snarast för att försäkra dig om en plats.

Frågor om whistleblowing till de som kandiderar till posten som FN:s generalsekreterare

3 oktober


TI Sverige har, tillsammans med 33 andra ideella organisationer, ställt frågor till samtliga kandidater till posten som FN:s generalsekreterare bl.a. om hur de ser på whistleblowing och hur de avser se till att personer som visslar får det skydd de är berättigade till. Kandidaternas svar kommer att publiceras i den takt de kommer in och analys göras före valet av generalsekreterare.

TI Sverige ställer krav på att multinationella företag öppnar sin redovisning

26 september

TI Sverige har, tillsammans med Diakonia och Forum Syd, skickat brev till finans- och näringsministrarna med krav på skärpt regelverk för multinationella företags redovisning. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ökad öppenhet, men det är alltför begränsat.

TI Sverige kräver tillsammans med Diakonia, Forum Syd och en lång rad andra organisationer i hela EU att multinationella företag:

- måste publicera data på land-för-land basis avseende varje land som de bedriver verksamhet i, både i EU och utanför; och

- att sådan offentlig redovisning ska innehålla uppgifter om alla väsentliga element som försäljning, tillgångar, subventioner, förteckning över dotterbolag etc vilket kan leda till att offentlig land-för-landredovisning blir det effektiva verktyg för riskanalys som det är avsett att bli..

Seminarieinbjudan - En bättre framtid för Riksrevisionen

Varför har Transparency International (TI) Sverige intresserat sig för Riksrevisionen (RiR)? 

Vi ser RiR som en nyckelinstitution för transparens och ansvarsutkrävande i statlig och statligt finansierad verksamhet. TI Sverige har reagerat starkt mot det som vi uppfattat som misskötsel. Vi vill intese att en så viktig institution riskerar att förlora sin auktoritet och bli ineffektiv.

Ett demokratiskt samhälles långsiktiga skydd mot korruption bygger på starka institutioner vars integritet garanteras av grundlag och annan lag och varsledningar  är transparenta, opartiska och etiskt medvetna.

Seminariet inleds av Göran Steen, styrelseledamot, TI Sverige. I panelen deltar Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot i TI Sverige, Dan Brännström, generalsekreterare i FAR och Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala Universitet. Seminariets moderator är Ulla Andrén, ordförande, TI Sverige.

Tid:               13 oktober 2016 kl. 18:15-20:00

Plats:           Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Inbjudan

Anmäl dig till
info@transparency-se.org senast 6 oktober
. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade

Ny rapport från TI EU: Transparens och konkurrenskraft

Brussels, 13 July 2016

Corporate claims about the impact of transparency on business do not stand up, according to new research published by Transparency International EU today. While more and more multinational companies are publishing detailed financial information about each country they operate in, this does not harm their ability to make profits and grow their businesses.

Given the results, Transparency International EU strongly advocates that the European Parliament and the EU Council revisit the European Commission’s flawed proposal on corporate reporting and ensure real public country-by-country reporting is in place for all countries where a company operates.

The report, which analyses the performance of 28 European and Indian companies over a three-year period, shows the repeated claims by business that competitiveness will be harmed by greater country-by-country reporting is not backed up by the evidence.

Read more: International press release | Do Corporate Claims On Public Disclose Stack Up?

Pressmeddelande: Återupprätta Riksrevisionens integritet!

11 juli

Transparency International Sverige reagerar starkt på den granskning av Riksrevisionen som Dagens Nyheter genomför. Denna visar att riksrevisorerna har agerat med bristande integritet och omdöme.

Riksrevisionen ska bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt. De tre riksrevisorerna har ett starkt mandat för oberoende granskning och myndigheten är en grundpelare i arbetet mot korruption i Sverige.

När Riksrevisionens ledning inte följer de grundläggande principerna för god förvaltning, dvs. integritet, opartiskhet och saklighet, och inte heller den internationella etiska kod man anslutit sig till, raseras förtroendet inte bara för individer utan också för det viktiga arbete myndigheten bedriver. Transparency International Sverige anser mot denna bakgrund att samtliga riksrevisorer bör ställa sina platser till förfogande.

Transparency International Sverige välkomnar Konstitutionsutskottets aviserade möte med riksrevisorerna. Utskottet bör även fundera över sin roll i rekryteringsprocessen till dessa viktiga ämbeten.

Givet Riksrevisionens centrala roll som del i riksdagens kontrollmakt anser Transparency International Sverige att det är viktigt att Konstitutionsutskottet omedelbart och kraftfullt agerar för att myndighetens integritet återupprättas.

Presskontakt:
Ulla Andrén
Ordförande
Tfn: 070-650 46 09

Läs mer: Pressmeddelandet som pdf

Ny rapport från TI: Transparens i företagens rapportering - växande ekonomier

11 juli

TI:s internationella sekretariat har gjort en kartläggning av de 100 snabbast växande företagen baserade i femton snabbt växande ekonomier. Dessa företag är verksamma i sammanlagt 185 länder. Kartläggningen avser företagens antikorruptionsprogram, rapportering om organisatorisk struktur samt land-för-land redovisning.

 

Kartläggningen visar att företagens genomsnittliga resultat i alla tre dimensionerna är sämre än tidigare mätning. Resultaten är också sämre i jämförelse med tidigare studie som TI gjort av de 100 största företagen i världen.

 

Sämst bland företagen är främst de kinesiska. Indiska företag har genomgående goda resultat när det gäller rapportering om organisatorisk struktur vilket förklaras av indisk lag som reglerar redovisning på området.

 

22 av de företag som ingår i studien är verksamma i Sverige. I de tre dimensionerna som mättes, var resultaten genomgående bättre för dessa företag än genomsnittet av samtliga företag i studien.

Enligt TI Sverige tyder studien på att det finns ett stort behov hos de aktuella företagen att utveckla sina antikorruptionsprogram och att rapportera mer utförligt om organisatorisk struktur om sin redovisning. TI Sverige gör redan mycket för att uppmuntra företag i Sverige att vidareutveckla sina antikorruptionsprogram. TI Sverige avser att stärka stödet till företagen att föra ut den kunskapen till företagens affärspartners, inkl. de utländska företag som är verksamma i Sverige.

Läs mer: Studien | Internationellt pressmeddelande | Corporate Transparency and Anti-Corruption Footprint Sweden

Tillsammans mot korruption i Almedalen, 5 juli

7 juli

TI Sverige, Institutet Mot Mutor (IMM) och AmCham Sverige arrangerade, den 5 juli, för andra året i rad en seminariedag i Almedalen som del av initiativet ”Tillsammans Mot Korruption”. Nio seminarier hölls. Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan representanter för arrangörerna. Detaljerad dagordning och förteckning över deltagarna i de olika seminarierna finns på Tillsammans mot korruption.. Vill du läsa mer finns en kort rapport här.

Seminarierina finns även att se på YouTube.

 

Har du synpunkter på vad vi bör följa upp? Hör av dig på info@transparency-se.org!

Transparency International condemns the prosecution and sentencing of the "LuxLeaks" whistleblowers

30 juni

Transparency International condemns the prosecution and sentencing of Antoine Deltour and Raphaël Halet, the two whistleblowers who revealed secret tax rulings between the Luxembourg authorities and multinationals, the so-called “LuxLeaks”.

Transparency International believes that what Deltour and Halet did was in the public interest and that they should be protected. They should not have been prosecuted and we had asked PriceWaterhouseCoopers in Luxembourg to withdraw their complaint.

Deltour received a 12 month suspended sentence. Halet received a 9 month suspended sentence.

Read more: Press release |Video interview with Antoine Deltour

Vikten av öppenhet - både som mål och medel - för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

29 juni

I en artikel i DN 28 juni 2016 skriver utrikesminister Margot Wallström om vikten av öppenhet - både som mål och medel - för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd. TI Sverige välkomnar denna öppenhetsagenda som stärker möjligheterna till ansvarstagande och delaktighet i säkerhetsrådets arbete. Öppenhet bidrar också till att minska riskerna för korruption. TI Sverige ser det därför som angeläget att samma öppenhetsagenda genomsyrar Sveriges arbete med Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling.

Läs mer: Debattartikeln i DN

TI Sveriges synpunkter på Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

29 juni

Transparency International Sverige anser att skrivningarna om antikorruption i policy­ramverket bör stärkas och att Sverige bör ta en ledande roll i det globala arbetet mot korruption.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter | Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Ny studie: License to bribe?

28 juni

I en ny studie, "License to Bribe? Reducing corruption risks around the use of agents in defence procurement", från Transparency International UK hävdas att utnyttjande av agenter ökar risken för korruption i internationella upphandlingar av krigsmateriel. I studien analyserar man hur företag som exporterar krigsmateriel, länder som köper, länder som säljer och den civila samhället kan bidra till att minska riskerna för korruption.

En slutsats är att agentförhållanden måste blir mer transparenta och exporterande företag som utnyttjar agenter måste ställa krav på att få revidera agenters bokföring.

Läs mer: License to bribe? - studien | Internationellt pressmeddelande | Transparency International UK Defence & Security Programme

TI Sveriges Nyhetsbrev Juni 2016

22 juni

Vi har lyssnat till våra medlemmar och återupptar vårt nyhetsbrev. Det kommer att ha fokus på TI Sveriges verksamhet och svenska antikorruptionsnyheter. Givetvis finns det även utrymme för rapporter från TI:s sekretariat och andra TI-avdelningar. Men det är viktigt för kansliet och styrelsen att vi får dina tankar, synpunkter och förslag kring innehåll för kommande nyhetsbrev.

Skicka e-post till info@transparency-se.org om du vill få vårt nyhetsbrev eller om du har förslag kring innehållet.

Läs mer: Nyhetsbrev Juni 2016

NEJ till EU-förslag om öppen land-för-land-rapportering

13 juni

TI Sverige beklagar att Riksdagen beslutat att avvisa EU-förslaget om delvis öppen land-för-land-rapportering. TI Sverige har redan i ett remissyttrande föreslagit att Sverige skulle ställa krav på full öppenhet i stället för den partiella som EU föreslagit, dvs öppen mellan EU-länderna och möjlighet att redovisa aggregerat för alla betalningar i länder utanför EU. Nu nöjer sig regeringen med att rapportering sker till skattemyndigheterna.

Läs mer: Civilutskottets beslut | EU-förslaget |TI Sveriges remissyttrande

Kommande TI UK studie: "License to Bribe? Reducing corruption risks around the use of agents in defence procurement"

14 juni

TI UK:s studie "License to Bribe? Reducing corruption risks around the use of agents in defence procurement" lanseras i London den 28 juni och i Washington DC, USA,  den 29 juni. Är du på plats och vill delta? Se respektive länk för mer information.


Rapporten publiceras på vår web så snart den är tillgänglig..

Ny lagstiftning: Stärkt skydd mot repressalier för de som slår larm

9 juni

I går, den 8 juni, godkände riksdagen regeringens förslag till särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagstiftningen gäller oavsett om arbetstagaren är anställd inom offentlig eller privat sektor och gäller även för arbetstagare som är inhyrda till verksamheten.

 

TI Sverige välkomnar den stärkta lagstiftningen mot repressalier, men noterar samtidigt att det finns förbättringspotential för ett utökat generellt skydd för visselblåsare: skyddet bör gälla alla som berörs av verksamheten, exempelvis uppdragstagare, patienter och elever. TI Sverige förstår att beslutad lagstiftning har en arbetsrättslig utgångspunkt och därigenom svårigheten att inkludera ytterligare personkategorier, utöver arbetstagare, men menar att det finns fog för att utreda ett bredare skydd.

 

Lagstiftningen börjar gälla 1 januari 2017.

Läs mer: TI sveriges yttrande på Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) | Riksdagens hemsida

New report: TI UK Pharma & Healthcare: Corruption in the Pharmaceutical Sector

2 June

"Governments and companies refusing to take corruption seriously"

The global pharmaceutical sector is wide open to corruption abuse, with both governments and companies failing to properly address corruption risks, according to new research from Transparency International (TI) Pharmaceuticals & Healthcare Programme.

As of the beginning of 2016, 1 in 10 corruption investigations by US authorities involve pharmaceutical companies, significantly higher than the banking sector. Despite the obvious risk, firms are entrusted with a large degree of autonomy, without proper governmental oversight. The pharmaceutical sector has been largely unchecked for corruption allowing it to develop into one that has allowed profits to be prioritised at the expense of patients’ health.

Transparency International Pharmaceuticals & Healthcare Programme identifies four key challenges to preventing corruption in the pharmaceutical sector:

  • Global institutions, governments and companies not committed to preventing corruption.
  • Lack of knowledge and understanding of corruption by policy and decision makers.
  • Weak national and international legislation and regulation due to underinvestment and a lack of oversight.
  • Unbridled power of companies to influence decisions relating to healthcare.

Read more: Report | Press release | TI UK Pharma & Healthcare

TI Sveriges visselblåsarpris nämns i DN Ledare

1 juni

Dagens ledare i Dagens Nyheter tar upp fallet med de fyra läkarna som visslade om bl.a. forskningsfusk vid Karolinska Institutet. I ledaren refereras även till visselpipepriset som TI Sverige delade ut den 12 april i år.

Call for application from the EU-Russia Civil Society Forum

31 maj

The Fighting Transborder Corruption group of the EU-Russia Civil Society Forum announces below call for applications for investigative ournalists, bloggers, activists who reveal cases of transborder corruption between Russia and the EU-countries.

Call for Applications - Deadline extended! Apply till 10 June 2016

We are looking for motivated anti-corruption investigators to join the activities of the Fighting transborder corruption: building capacity for EU and Russian civil investigators project aimed at fighting cross-border corruption between EU and Russia. Applicants may be civil society activists, journalists, social researchers or other individuals, able to demonstrate the needed skills and motivation for participation. We shall select three investigators from Russia, and three – from EU member states.

About the Project

For the goals of this project, transborder corruption means international economic or financial relations involving both Russia and EU countries where indications of abuse of power for private gain by officials are visible. Often this is the case in infrastructural, construction or extraction projects that are closed for public oversight, characterized by lack of transparency, accompanied by violation of human rights, rights of local communities and environmental damage.

The main purpose of the project: strengthening cooperation between Russian and EU civil societies in fighting transborder corruption through improving quality of investigations of the international expert group, strengthening and widening international investigative network and raising public awareness.

Read more

Contact:
Andrey Kalikh, Coordinator,
Working group “Fighting Transborder Corruption”,
EU-Russia Civil Society Forum

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till ändring av 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

25 maj

TI Sverige välkomnar EU COMs utgångspunkt att företag bör betala skatt i det land där vinster uppstår och att offentlig granskning kan bidra att så blir fallet. När det gäller att omsätta denna princip i praktiken, anser dock TI Sverige att föreliggande förslag bör utvecklas på vissa punkter:

- den föreslagna land-för-land-rapporteringen borde även omfatta t.ex. subventioner och licensbetalningar

- vi ifrågasätter den gräns för rapporteringsskyldighet (omsättning över 750 miljoner euro) som är väsentligt högre än den gräns som satts i det redan beslutade direktivet ang. rapportering från företag som utvinner olja, mineraler m.m.

- förslaget att redovisningen av inkomster utanför EU kan få ske aggregerat.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter

Transparency International welcomes Anti-Corruption Summit pledges and calls for immediate action

12 maj

Transparency International welcomes the many commitments made today by the governments at the Anti-Corruption Summit as a positive step forward in the fight against corruption and calls for concrete actions to start immediately.

“This is a good day for the fight against corruption, but there is more to do. Well done to the countries that have shown leadership; but it is hard to credit those who still fail to make sufficient progress. We need to build on trust and a common agenda between governments, business and civil society so that we deliver more than words. We need actions to create change,” said Jose Ugaz, Chair of Transparency International.

Major gains include 12 additional countries signing up to public registries containing information on the real people who own and control companies or committing to explore doing so. An international centre to share information between law enforcement agencies tracking corrupt money and an international forum to speed up the return of stolen assets are welcome initiatives to get the money back into the countries it was stolen from.

Transparency International called for ambitious and concrete commitments from leaders before the Summit. We have seen that some have risen to the challenge whilst others seem content with the status quo. While 11 new jurisdictions have agreed to share information on beneficial ownership behind closed doors, key countries are missing, including major economies such as the US.

Press contact(s):

Chris Sanders
T: +49 30 34 38 20 666
E: press@transparency.org

London:
Dominic Kavakeb
E: dominic.kavakeb@transparency.org.uk
T: + 44 (0)20 3096 7695
M: +44 79 6456 0340

Transparency International: Whistleblowers like Antoine Deltour should be celebrated

27 april

Transparency International supports “LuxLeaks” whistleblower Antoine Deltour and request improved protection for whistleblowers in Luxembourg. Although Luxembourg has dedicated whistleblower legislation, Deltour is not considered a whistleblower because the law is limited to severe corruption offences and the information he revealed did not show blatant corruption. In addition, the law only protects whistleblowers against dismissal, not against prosecution. An amendment to the law is thus urgently needed.

Red more: TI website | TI pressrelease

Seminarieinbjudan: Tillsammans mot korruption - diskussioner och mingel

25 april

Välkommen till en eftermiddag där vi fortsätter den interaktiva dialogen om hur vi på bästa sätt kan samverka och ena styrkorna mot korruption. Vi har bjudit in intressanta talare som ger sin syn på vikten av arbetet mot korruption och hur det kan utformas. Vi ser också fram emot ert aktiva deltagande i diskussionen!

Våra talare är:
Charlotta Friborg, Chefredaktör,VD och ansvarig utgivare, Upsala Nya Tidning
Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR
Lin Lerpold, tf Professor, Handelshögskolan Stockholm, Chef, Mistra Center for Sustainable Markets
Peter Wågström, VD, Koncernchef, NCC

Datum: 31 maj
Tid: 16.00-18.00
Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60 Stockholm

Anmäl dig här!

Välkomna!
Institutet mot mutor (IMM), Transparency International (TI) Sverige och American Chamber of Commerce in Sweden (AmCham)

Läs mer: Tillsammans mot korruption

TI Sveriges styrelse för 2016-2018

13 april

Vid gådagens ordinarie föreningsstämma välkomnades Ulla Andrén som ny styrelseordförande. Inga-Britt Ahlenius, Céline Giertta, Johan Mörck och Mårten Schultz välkomnades som nya styrelsemedlemmar.

Valberedningen består 2016-2017 av Théo Jaekel, Carin Norberg, Kristina Simion, samt Anders Wiger.

Vi tackar Johan Gernandt, Said Mahmoudi, Martin Kragh, Théo Jaekel och Carola Zachrisson för ert stora engagemang i föreningen och dess verksamhet. Disa Håstad, Lars-Göran Engfeldt och Mats Williamson tackas för sitt engagemang i valberedningen.

Se Styrelse och kansli för mer information.

Pressmeddelande: Visselblåsare i KI-skandalen får pris

12 april

Fyra läkare, verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset får Årets Visselpipa 2016, som delas ut av Transparency International Sverige.

 

De är: Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare, Karl-Henrik Grinnemo, överläkare och Oscar Simonson, med dr.

 

Motiveringen lyder:

 

”Läkarna anmälde redan 2014 forskningsfusk vid Karolinska Institutet. De äventyrade därmed sina egna karriärer i en miljö, som av förklarliga skäl värnar om sina högt ansedda forskare. Fuskets huvudsakliga syfte var att vinna en oförtjänt framgång. Därtill kommer att de fyra läkarna avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening.”

 

Anmälan gällde kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini, som blivit känd för att ha opererat in konstgjorda luftstrupar på patienter, varav tre på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Han anklagas för att ha fabricerat resultaten av operationerna i sina forskningsartiklar, bland annat i den högt ansedda tidskriften Lancet.

 

Den 23 mars 2016 avskedades Paolo Macchiarini med omedelbar verkan från Karolinska Institutet.

 

Prisutdelning sker i dag, den 12 april, vid en ceremoni under eftermiddagen.

 

Presskontakt:

Matthias Corbascio,

tel: 070 052 55 46

 

Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, TI Sverige

tel 073 056 70 51

Läs mer: TI Sverige pressmeddelande | Årets Visselpipa

Pressmeddelande med anledning av Panamadokumenten

7 april

”De nu läckta Panamadokumenten om skatteplanering av såväl högt uppsatta politiker som idrottsprofiler över så gott som hela världen, också i Sverige, visar att det behövs en ny svensk etikkommission.” Det säger Transparency International (TI) Sveriges ordförande Johan Gernandt i en kommentar.

Behovet av att främja högre moral och etik är uppenbart. Därför föreslår TI Sverige att en ny statlig etikkommission inrättas. Den ska vara fri att regelbundet och på eget initiativ komma med rekommendationer. Finanspolitiska rådet kan tjäna som modell.

TI Sverige upprepar också sitt krav på att riksdagen initierar och tar fram en samlad antikorruptionspolicy.

Läs mer: Pressmeddelandet som pdf

Synpunkter på DNr 133-2015/16 "Registrering av gåvor till riksdagsledamöter..."

29 mars

TI Sverige har avgett synpunkter på promemorian "Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.". TI Sverige välkomnar det föreslagna regelverket men lyfter gränsdragningsproblematiken som möjligt område att arbeta vidare med.

Läs mer: TI Sverige synpunkter på DNr 133-2015/16 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m | TI Sveriges synpunkter på Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

TI Sveriges strategi för 2016-2020

10 mars

Nu finns TI Sveriges strategiska plan för perioden 2016-2020 tillgänglig. Föreningens styrelse har under hösten 2015 arbetat fram ett förslag till strategi som i januari 2016 presenterades för föreningens medlemmar med syfte att få vidare input i arbetet. Till strategin hör en genomförandeplan som finns tillgänglig på förfrågan.

TI Sveriges Strategi 2016-2020

Kallelse till TI Sveriges ordinarie föreningsstämma 2016

1 mars

Tid:      12 april 2016, kl. 16:30-18:30
Plats:   Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm


Innan föreningsstämman (kl. 16:30-17:30) har vi nöjet att välkomna Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, som kommer att prata om ”Sport utan korruption?”. Programpunkten med Björn Eriksson är öppen för alla intresserade. Föreningsstämman börjar således kl. 17:30.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en justerare att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga.
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 5 april till info@transparency-se.org så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Välkomna!

Johan Gernandt
Ordförande

Ny TI-rapport: Global Corruption Report: Sport

23 februari

Tackling corruption in sport is possible. The Global Corruption Report: Sport provides a comprehensive overview of the root causes of corruption across sport and outlines evidence-based recommendations from leading experts in the field on what needs to be done to clean up sports.

The report stresses the need for greater participation of all those involved from the fans who buy tickets, the athletes who provide the entertainment to the sponsors and broadcasters who fund sports activities and the citizens of countries and cities that host big event.

The Global Corruption Report: Sport addresses corruption risks over 60 articles from a broad range of contributors, including the International Olympic Committee, UNESCO, government bodies, players’ organisations, athletes past and present, supporters groups, civil society, academics and journalists.

The Global Corruption Report: Sport puts forward a series of detailed recommendations including:

  • Increased independent oversight in international sports governance.
  • Stringent and transparent criteria for eligibility, plus independent verification for all senior decision-making positions.
  • Increased financial transparency in all sports associations, the money they make and how it is disbursed, far beyond minimum legal requirements of host countries.
  • Citizen engagement in bids for major sporting events and the need for formal safeguards to stop corruption and all human rights, labour, environmental and social sustainability abuses.
  • The need for sponsors to promote integrity and hold sports organisations to the same standards that they apply to their supply chain.
  • Further exploration of the need for a global anti-corruption sports agency.

Transparency International calls for these recommendations to be applied to all international sports organisations, particularly those facing corruption scandals such as the IAAF in athletics. It will also use them as a checklist for FIFA reform in the first 100 days under its new president to be elected on 26 February.

Läs mer: Mer om rapporten | Transparency International Corruption in Sports Initiative | Internationellt pressmeddelande | "Må bästa lag vinna" - ett seminarium om oegentligheter inom sporten

Lagrådsremiss: "Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden"

29 januari 2016

Äntligen har lagrådsremissen på SOU 2014: 31 "Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden" kommit.

I lagrådsremissen "Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden" har regeringen beaktat vår tidigare kritik angående att inhyrda arbetstagare inte omfattades i det tidigare förslaget. Däremot har man inte beaktat vårt andra önskemål, dvs. krav på rutiner för intern larm.

2015 års korruptionsindex lanseras i dag!

27 januari 2016

Sverige bland de minst korrupta länderna i världen.

Sverige uppfattas som det tredje minst korrumperade landet i världen. Det visar den årliga korruptionsmätningen, Corruption Perception Index (CPI), inom offentlig sektor som görs av Transparency International (TI).

Danmark ligger på första plats, därefter Finland och Sverige. Skillnaden mellan de tre nordiska länderna är marginella.

-Sveriges placering i toppskiktet talar rent allmänt för att Sverige, liksom de andra nordiska länderna är relativt korruptionsfria, säger Johan Gernandt, ordförande för Transparency International Sverige. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro med resultat av den senaste CPI-mätningen eller anse oss förskonade från korrupt beteende.

Sverige har 89 poäng, Danmark 91 och Finland 90 poäng. I botten hamnar Nordkorea och Somalia (8 poäng vardera). Brasilien tappade flest poäng och föll kraftigt på listan. En utredning om att politiker ska ha mutats av den brasilianska oljejätten Petrobas inleddes 2015 och kan medföra att Brasilien kan börja få bukt med korruption.

TI:s korruptionsmätning baseras på expertutlåtanden om uppfattningen av korruption i offentlig sektor. Ett högt resultat visar bl.a. på hög nivå av öppenhet och ansvarsutkrävande, medan låga poäng är tecken på en utbredd mutkultur, brist på sanktioner och att offentliga institutioner inte motsvarar medborgarnas behov.

Presskontakt:
Johan Gernandt,
Ordförande, TI Sverige
Tfn: 070-714 31 78

Läs mer: Pressmeddelande | Internationellt pressmeddelande | Rapport | Transparency International

LAUNCH_DAY_CPI_2015_Heat_Map_EN.JPG

TI Sverige tar emot nomineringar till "Årets Visselpipa"

17 december

Årets Visselpipa delas ut till person/er/organisation verksam i Sverige eller med anknytning till Sverige som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på civilkurage är en viktig omständighet vid bedömningen.

Förslag till nomineringar mottas av styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat material i någon form. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de, som lämnar förslaget, har till den nominerade.

Nomineringar tas emot fram till den 15 mars 2016 på info@transparency-se.org.

Prisutdelning sker vid lämplig tidpunkt efter beslut av Transparency International Sveriges styrelse.

Kontaktinformation
Brita-Lena Ekström, styrelseledamot
e-post: britalenae@gmail.com
tfn: 073-056 70 51

Läs mer: Tidigare pristagare

Fredrik Reinfeldt ny ordförande för EITI - Extractive Industries Transparency Initiative

14 december

EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) är ett internationellt samarbete som för samman regeringar, näringslivet och civilsamhället för att främja en öppen och ansvarsfull förvaltning av naturresurser. Transparency International är en av civilsamhällsaktörerna. 49 länder följer EITI:s standard.

 

Fredrik Reinfeldt tillträder som ordförande vid EITI:s globala konferens i Lima, Peru i februari 2016.

 

Läs mer: EITI | TI:s arbete med olje- och gasindustrin

New report: Government Defence Index from TI Defence and Security Programme - NATO members and partners

3 december

Swedish Military Operations at High Risk of Corruption

NATO members and partner countries are at high risk of corruption in their overseas operations, according to a new Government Index by Transparency International’s Defence and Security Programme (TI-DSP). 

 

Using a 77-questionnaire to assess corruption vulnerabilities across the world’s defence sectors, TI-DSP ranked the corruption vulnerabilities of NATO member and partner states on a scale from A (low risk) to F (critical risk).  Sweden scored a B, representing low corruption risk, but a D for operations.

Risks on operations were generally higher across NATO countries. Only the US, the UK, and Greece scored a B, indicating a low levels of risk to operations. France, meanwhile, scored an E – despite deploying over 10,000 troops in stabilisation and training operations worldwide.

Read more: Press release | Report | TI Defence and Security Programme

TI rapport - Transparens i telekomföretagens rapportering

24 november

I dag släpper Transparency International och TI Ungern en rapport om transparensen hos världens 35 största telekomföretag. TeliaSonera och Ericsson förekommer i rapporten och placeras sig båda över genomsnittet.

Presskontakt:
Johan Gernandt, ordf.
tel: 070-7143178

Läs mer: Rapporten | Internationellt pressmeddelande

TI rapport - Transparency International Football Governance League Table

19 november

Endast 14 av FIFA:s 209 fotbollsförbund - Danmark, England, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Nya Zeeland, Nordirland, Norge, Portugal, Sverige och Ungern - publicerar tillräcklig information om hur de spenderar sina pengar och vilka värden de tror på.

Transparency International uppmanar till högre transparens, både centralt inom FIFA och även på regional och lokal nivå.

Läs mer: Studien | Internationellt pressmeddelande

Ny internationell standard för transparent lobbying

18 november

Transparency International har tillsammans med några andra civilsamhällsorganisationer tagit fram en internationell standard för transparent lobbying.

Läs mer: Lobbying Transparency | Transparency International

TI studie: Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership

12 november

Rapporten, Just for show? bedömer i vilken utsträckning G20-länderna nu följer de lagar och andra åtaganden om "verkligt ägande" som antogs för ett år sedan. Styrkor och svagheter i den nuvarande ramen för varje G20-land analyseras så att framstegen kan övervakas under de kommande åren.

Läs mer: Rapporten | Transparency International

Synpunkter på SOU 2015:72 - Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

5 november

Bedömning av risker för korruption måste bli en del av exportkontrollen av krigsmateriel - det är det viktigaste budskapet i det remissvar på SOU 2015:72 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel som TI Sverige skickat till regeringen i dag.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter | SOU 2015:72 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (regeringen.se)

New report: Government Defence Index from TI Defence and Security Programme - The MENA region

29 oktober

Defence Corruption risks in Middle East and North Africa critically high

All states in the Middle East and North Africa are at high risk of corruption posing a continuing threat to security and stability in the region according to a new Government Defence Index from Transparency International.

Sixteen of the seventeen states assessed in the index receive either E or F grades, representing either a “very high” or “critical” risk of defence corruption. Only Tunisia performs better, although is still classed as “high risk”.

Read more: Report | Press release | Infografik | TI Defence & Security Programme

Tillsammans Mot Korruption - Almedalen 2016

19 oktober

TI Sverige, Institutet Mot Mutor och Am Cham Sweden planerar för en uppföljning av den antikorruptionsdag som ordnades i Almedalen tidigare i år. De som är intresserade av att ta ansvar för ett delseminarium (ett pass är 45 minuter) är välkomna att höra av sig till Helena Sundén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor <helena.sunden@institutetmotmutor.se> med förslag på nnehåll - senast den 4 november. Ett urval bland lämnade förslag kommer sedan att göras.

 

Den som vill se vad som hände på årets antikorruptionsdag kan se filmer från alla pass och kortversioner av filmerna på www.tillsammansmotkorruption.se.

Kort rapport från TI:s internationella årsmöte (AMM) och den internationella antikorruptionskonferensen IACC 2015.

22 september

I månadsskiftet augusti-september träffades alla nationella TI-avdelningar för sedvanligt årsmöte där bla. den internationella styrelsen valdes. I anslutning till detta arrangerades International Anti Corruption Conference (IACC) - i år för 16:e gången.

Läs mer: Rapport från TI Sverige| IACC - Putrajaya deklarationen "Zero Tolerance for Corruption"

Inbjudan till våra seminarier i oktober

21 September

Den 7 oktober bjuder vi in alla intresserade till en presentation och diskussion om en ny standard mot korruption.

En internationell standard för hur verksamheter kan förebygga, upptäcka och hantera mutor håller på att utarbetas. Arbetet drivs av ISO genom en internationellt sammansatt kommitté där ett trettiotal länder och organisationer medverkar. På seminariet lyfts motiv till att ta fram ett ledningssystem och viktiga frågor i arbetet och resultaten från det senaste kommittémötet. Vid seminariet medverar deltagare från kommittén. Du möter Håkan Sundström (Sandvik AB) och Per Nielsen (International Federation of Consulting Engineers).

När? 7 oktober kl 18 - 20
Var? Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Anmälan sker per e-post till info@transparency-se.org senast 1 oktober.

Varmt välkommen till Tillsammans mot korruption – det fortsatta förstärkta arbetet!


Institutet Mot Mutor, TI Sverige och AmCham Sweden bjuder in till ett fullspäckat halvdagsseminarium i Stockholm, som en del av det fortsatta arbetet i det gemensamma initiativet Tillsammans mot korruption.

Under en förmiddag kommer vi att diskutera de mest aktuella korruptionsfrågorna för såväl privat som offentlig sektor med fokus på utmaningar kring offentlig upphandling, kommunal korruption, compliance och kultur samt internationell lagstiftning. Vi kommer att se tillbaka på årets Almedalsvecka och blicka framåt på nya trender och frågeställningar.

När? 14 oktober, kl 08.30-11.30 - Registrering och frukost kl. 8.00
Var? Institutet Mot Mutor på Brunnsgatan 2, Stockholm

Läs mer: Tillsammans mot korruption - inbjudan och program | Anmälan

Transparens i företagens rapportering 2015 finns nu på engelska

27 augusti

Det finns nu en engelsk översättning av den tidigare publicerade studien "Transparens i företagens rapportering 2015" som lanserades vid ett seminarium den 19 mars. Studien är finansierad av Folksam.

There is now an English translation of the earlier published study "Transparens i företagens rapportering 2015", which was launched at a seminar on 19 March.
The study is funded by Folksam.

För frågor kontakta Birgitta Nygren på 072-034 74 02 eller e-post.

Ny rapport: Exporting Corruption - Transparency International avslöjar bristande efterlevnad av OECD-konventionen mot mutor

20 augusti

22 av 41 länder som anslutit sig till OECD-konventionen mot mutor har enligt en rapport från Transparency International (TI) ännu inte inlett förundersökning eller fällt någon för mutor i internationella affärstransaktioner. TI granskar sedan flera år tillbaka efterlevnaden av konventionen och kan konstatera att framstegen är begränsade.

Årets rapport visar att endast fyra länder anses aktivt tillämpa konventionen, nämligen USA, Tyskland, Storbritannien och Schweiz. Sex länder anses tillämpa konventionen något mindre aktivt, nio än mer begränsat och resterande 20 anses gör mycket litet eller ingenting.

Sverige betecknas i rapporten som ett land med begränsad efterlevnad. Den ökning av de resurser som på senare år tilldelats till de myndigheter som hanterar korruptionsbrott välkomnas. På den negativa sidan nämns de låga böterna för juridiska personers lagöverträdelser och brister i skyddet för visselblåsare.

Läs mer:

Internationellt pressmeddelande | Rapporten ”Exporting corruption – Progress Report 2015”

För mer information:
Birgitta Nygren
Styrelseledamot, TI Sverige
Tfn: 072-034 74 02

Debattartikel: ”Nu enar vi fler än någonsin mot mutor”

19 juli

Svenska Dagbladet: "Det krävs enade styrkor mellan offentliga och privata aktörer för ett effektivt anti-korruptionsarbete. Genom initiativet ”Tillsammans mot korruption” tar vi samordnade krafttag mot korruption med större bredd och kraft än någonsin, skriver representanter för företag, myndigheter och organisationer."

Artikeln är en del i arbetet Tillsammans mot korruption som TI Sverige har initierat tillsammans med Institutet mot Mutor och American Chamber of Commerce i Sverige.

Lobbying i EU - ny interaktiv studie från TI:s EU-avdelning

24 juni

En studie som publiceras idag av Transparency International visar att en överväldigande majoritet av EU-kommissionärernas och deras närmaste rådgivares lobbymöten är med företrädare för olika företagsintressen.

Av fler än 4 000 hållna lobbymöten (december 2014-juni 2015) var fler än 75 % med företagslobbyister. Detta kan jämföras med 18 % med icke-statliga organisationer, 4 % med tankesmedjor och 2 % med lokala myndigheter. Google, General Electric och Airbus är några av de mest aktiva lobbyisterna.

Av de 7 908 organisationer som frivilligt anmält sig i EU:s transparensregister - Registret för EU-lobbyister – ville 4 879 stycken påverka politiska beslut i EU på uppdrag av företagsintressen. Exxon Mobil, Shell och Microsoft är de tre största företagen i fråga om lobbybudgetar enligt registret.

 

Läs mer: Integrity Watch | Internationellt pressmeddelande | Lobbying in Europe: Hidden influence Privileged Access

Transparency International: Avgå Blatter!

27 maj

Efter att schweiziska och amerikanska brottsmålsutredare tillkännagett påstådd penningtvätt i koppling till fotbolls-VM 2018 och 2022 samt anklagelser om "systematisk" korruption i USA och Latinamerika, menar Transparency International att Sepp Blatter bör avgå. Kommande presidentval bör avbrytas.

Läs mer:
Internationellt pressmeddelande | "Fyra av fem fotbollsfan menar att Blatter bör avgå." | TI:s rapport om Fifa (2011)

Kontakt:
Chris Sanders (Transparency International)
+49 30 34 38 20 666
press@transparency.org

Föreningens nya medlemsavgifter

4 maj

I samband med föreningens årsstämma beslutades årsavgifterna för föreningens olika medlemskategorier enligt nedan. De varierande avgifterna för olika grupper av medlemmar i kategorierna ”enskilda medlemmar” och ”juridiska personer” möjliggörs genom stadgeförändringar som trädde i kraft oktober 2014.

De nya avgifterna öppnar inte enbart upp för ett större studentengagemang, men torde även stimulera små och medelstora företags engagemang i föreningen. Avgiften för enskilda personer står kvar på 250 kronor per kalenderår. Avgiften för föreningens näringslivsforum Corporate Supporters Forum är fortsättningsvis 50 000 kronor per kalenderår.

Enskild medlem
Årsavgiften för enskilda medlemmar kvarstår på 250 kronor.
En reducerad årsavgift på 50 kronor införs för studenter.

Juridiska personer *
Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning > 150 MSEK: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor

Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor
Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer:   5 000 kronor

Ideell förening: 1 000 kronor

* Siffror rörande omsättning och befolkningsmängd gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

Transparency International UK: Ranking av försvarsföretags antikorruptionsprogram

28 april

Transparency International visar att en tredjedel av internationella försvarsföretag lyckats förbättra sitt antikorruptionsarbete. Saab:s position är oförändrad.

​Transparency International UK publicerar i dag ett index som rankar 163 försvarsföretags antikorruptionsprogram. Baserat på offentlig tillgänglig information har företagens antikorruptionsprogram värderats. Rankingen sker i sex kategorier från A till F. Fyra företag har fått A; Bechtel, Fluor Corporation, Lockheed Martin och Raytheon. Ett svenskt företag finns med i studien, Saab, i kategori C - samma ranking som Saab fick när en liknande studie publicerades för tre år sedan.

​Sedan 2012 har 33 % av företagen förbättrat sina antikorruptionsprogram. Två tredjedelar av de företag som ingår i studien har inga antikorruptionsprogram över huvud taget. Endast åtta företag har någon form av mekanism för visselblåsare som uppmuntrar rapportering. Bara 13 företag gör regelbundna undersökningar av sina agenter.

​Transparency International UK uppmanar regeringar som köper försvarsmateriel att ställa krav på de företag de köper av att införa robusta antikorruptionsprogram - en uppmaning som TI Sverige instämmer i. 

Läs mer:
Rapporten | Internationellt pressmeddelande | Transparency International UK Defence and Security Programme

Kontakt:
Birgitta Nygren,
styrelseledamot, TI Sverige
Tel: 072-034 74 02


TI Sveriges styrelse m.fl. 2015-2016

15 april

Den 15 april hade föreningen Transparency International Sverige sin ordinarie föreningsstämma. Brita-Lena Ekström Anders Stenlund och Carola Zachrisson välkomnades som nya styrelsemedlemmar. Bjorn Mothander och Karin Rudebeck är nya revisorer. Anders Mellbourn är ny revisorssuppleant.

Valberedningen består av Disa Håstad, Mats Williamson och Lars-Göran Engfeldt - den senare nyvald.

Vi tackar Sussi Kvart, Einar Lundgren, Agneta Strandberg och Catherine von Heidenstam för ert stora engagemang i föreningen och dess verksamhet. Tomas Kjerf och Bo Dahsltröm tackas för sitt mångåriga arbete som revisorer.

Transparency International: Lobbying in Europe

April 15

Transparency International said today that Europe urgently needs lobbying reform. A new report from TI found that of 19 European countries assessed, only 7 have some form of dedicated lobbying law or regulation, allowing for nearly unfettered influence of business interests on the daily lives of Europeans.

The 19 countries together score just 31 per cent (out of 100 per cent) when measured against international lobbying standards and best practice in the report “Lobbying in Europe: Hidden Influence, Privileged Access”. The new report, the first ever comprehensive assessment on lobbying in the region, studies how well political decision-making is protected from undue influence.

Read more: Press release (in English) | Lobbying in Europe: Hidden influence, Privileged Access

Transparency International: Corruption In Sport Initiative

9 april

I dag lanserar Transparency International ett initiativ mot korruption inom sport. Initiativet ger ett utrymme för analys, synpunkter och rekommendationer av ledande röster inom sporten - för att stärka öppenhet, ansvar och delaktighet.

Transparency Internationals förestående globala korruptionsrapport - Global Corruption Report - handlar just om sport. Rapporten ges ut senare under året men de första artiklarna släpps redan nu i ​april 2015.

Läs mer: TI:s internationella hemsida

Tillsammans mot korruption! - TI Sverige i Almedalen

20 mars

Under rubriken "tillsammans mot korruption!" samlas vi i Almedalen för att öka uppmärksamheten på riskerna för korruption och för att främja förebyggande åtgärder. Den 30 juni genomför vi nio seminarier med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor. Vi hoppas att genom ökat utbyte av tankar och idéer kunna bidra till att vidareutveckla det positiva arbetet mot korruption.

Arrangörer: AmCham, Institutet mot mutor (IMM) och TI Sverige.

Ny studie: Transparens i företagens rapportering 2015

19 mars

TI Sverige presenterade i dag den 19 mars, vid ett seminarium på Folksam, en ny studie av hur de 20 största företagen i Sverige rapporterar om antikorruptionsprogram, om organisatorisk transparens och i vilken utsträckning företagen land-för-land-rapporterar bl.a. intäkter och skatter.

Studien presenterades av Maria Håkansson och Birgitta Nygren som arbetat med studien.

Läs mer: Studien - transparens i företagens rapportering 2015 | Studien från 2013

Transparency International calls for extradition to Ukraine of Victor Yanukovych and Nikolai Azarov

25 February

The international community must support Ukraine’s fight against corruption and impunity; civil society’s role is to

monitor this work. On the one year anniversary of the flight from Ukraine of former President Victor Yanukovych, Transparency International, the global anti-corruption movement, calls for him and his former Prime Minister Nikolai Azarov to be extradited from Russia to face charges of corruption and embezzlement in Ukraine.

Transparency International also calls for immediate and greater cooperation between the judicial authorities in the European Union, Ukraine and Russia to seize and return to the Ukrainian people the assets of Yanukovych and his cronies.

Läs mer: International press release

TI2020: Summering från TI Sveriges medlemsträff den 19 februari

23 februari

Den 19 februari var föreningens medlemmar inbjudna till en medlemsträff för att diskutera TI:s globala strategi fram till 2020. Ett tjugotal medlemmar diskuterade TI:s kommande globala verksamhet. Summeringen speglar diskussionen vid mötet och är även TI Sveriges formella bidrag i den globala strategidiskussionen.

Läs mer: Summering från medlemsträffen.

Transparency International calls for criminal investigation of HSBC by UK authorities

20 February

Transparency International today called on authorities in the United Kingdom to begin a criminal investigation into HSBC in light of recent accusations against the bank.

HSBC’s private bank has been accused of facilitating money laundering and earned big profits handling secret accounts for arms dealers, dictators and blood diamond traffickers, according to material released by the International Consortium of Investigative Journalists.

Läs mer: international press release

Transparency International calls for global action to stop the money laundering merry-go-round

12 February

Transparency International calls on governments and their enforcement authorities across the world to combine forces to end money laundering impunity. These authorities should assign the highest priority to prosecuting individuals and banks when clear evidence exists of their involvement in illicit international financial transactions.

Transparency International calls for judicial authorities around the globe to enforce anti-money laundering regulations and pursue and prosecute those who flout the rules. Banks need to oversee their employees and enforce higher ethical standards, which have to be reflected in the tone from the top, the performance management system and remuneration.

Läs mer: International press release

Regelverket för exportkontroll av krigsmateriel - kommentar av TI Sverige

2 februari 2015

TI Sverige har, tillsammans med representanter för en rad andra frivilligorganisationer, bl.a. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Amnesty International Sverige och Svenska FN-förbundet, fått tillfälle att träffa ledamöterna i den kommitté som har till uppgift att se över regelverket för exportkontroll av krigsmateriel.

Från TI Sveriges sida framhölls vikten av att krav ställs på berörda myndigheter att i samband med tillståndsgivningen göra robusta analyser av riskerna för korruption i de exportaffärer som tillstånd beviljas för. Något sådant krav finns inte idag. Detta är motiverat eftersom en stor del av exporten av krigsmateriel under senare år gått till länder i vilka korruptionen är utbredd.

Läs mer: TI Sveriges yttrande på "Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfödraget Arms Trade Treaty (ATT)"

TI Press release: EU Agrees Money Laundering Transparency Reforms, but Full Access Denied

17 december

Transparency International welcomes new landmark legislation to tackle money laundering and anonymous shell companies in the EU. The revisions to the 4th Anti-Money Laundering Directive agreed by the European Parliament and EU Council are an important step forward in the fight against corruption, and go far beyond the principles agreed by G20 leaders in November. However, concerns remain that the final legislation will fall short of full transparency of the real ‘beneficial’ owners behind companies and trusts demanded by anti-corruption activists worldwide. The identities of many individuals involved in grand corruption have been concealed through the use of anonymous companies, trusts and other entities.

Läs mer: TI:s web

Deklaration mot korruption

9 december

På den internationella antikorruptionsdagen, 9 december, lanserade Transparency International en deklaration mot korruption.

2014_Anti_Corruption_Declaration.jpg

Skärpt näringslivskod

9 december

I dag publicerar Institutet mot mutor (IMM) en reviderad näringslivskod. Koden som antogs av IMMs styrelse den 20 november har en skarpare skrivelse än i kodens tidigare utformning. Några av nyheterna i koden är att integritetskänsliga verksamheter inom det privata näringslivet har fått en strängare reglering samt att många av de tidigare "bör" rekommendationerna numera är "ska" skrivelser.

Läs mer: Näringslivskoden

Ny OECD-rapport om mutor till utländska offentliga tjänstemän

5 december

OECD har publicerat en analys över mutor till utländska offentliga tjänstemän. Rapporten analyserar fler än 400 mutall från över 40 länder och ger en glimt av korruptionen som bedrivs av företag som gör affärer utomlands.

En femtedel av mutorna betalades eller erbjöds till tjänstemän i länder med "mycket hög utveckling" (dvs rika länder som uppfattas vara mindre korrupta i TI:s korruptionsindex). Dessa länder omfattar 24 av 41 OECD-medlemsländer och 15 av 19 G20-medlemsländer.

I 41 procent av fallen var det chefer som betalat eller godkänt mutan. I 12 procent, var det företagets VD:inblandad. Det betyder att i över hälften av de utländska mutfallen så kände företagets ledning till mutorna eller deltog aktivt.

I 25 procent av de utländska mutfallen, kanaliserades mutorna genom hemliga bolag (exempelvis dotterbolag, ​lokala konsultföretag, eller offshoreföretag).

Dessa hundratals fall (under en 15-årsperiod) representerar toppen av ett isberg - ett system som tillåter korrupta företagare att orättvist vinna kontrakt eller få tillgång till nya marknader.


Transparency International menar bl.a. att:

då många av G20 och OECD-länderna också är tillflyktsorter för olagliga finansiella flöden från industrialiserade länder, bör uppgifter om alla företags verkliga huvudmän publiceras;

arbetet med att utreda och lagföra utländska mutor börtillräckliga resurser.

Läs mer: OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials | Artikel från TI

Seminarierapport: ”Sker offentlig upphandling i sund konkurrens?”

4 december


Den 2 december, arrangerade TI Sverige och Institutet Mot Mutor ett seminarium om offentlig upphandling. Vid seminariet orienterade Gunnar Goblirsch, Stockholms Läns Landsting, om de samarbetsregler som utvecklats mellan SLL och de olika branschorganisationer som finns för bl.a. läkemedel och medicinteknisk utrustning på området hälsa och sjukvård. Syftet med reglerna är bl.a. att underlätta efterlevnaden av gällande lagstiftning och på så sätt undvika risker för korruption. Anna Rönmark, Kammarkollegiet, talade om risker för att upphandlingar inte går rätt till p.g.a. jäv. Björn Bergström., Konkurrensverket och Stefan Holm, Almega, deltog i efterföljande debatt.

 

Det fanns stor enighet om att regelverket, d.v.s. lagen om offentlig upphandling (LOU), inte var problemet utan snarare bristande kunskaper om tillämpningen. Ökade kunskaper behövs för att förbereda upphandlingar, formulera krav i termer av funktioner, och att följa upp att de krav som ställs faktiskt levereras. Kritik framfördes mot ramavtal, vad avser både omfattning och tillämpning. Kritik framfördes också beträffande höjningen av direktupphandlingsgränsen. Konkurrensverket uppmanades att utveckla riktlinjer för direktupphandlingar.

Pressmeddelande: TI:s årliga korruptionsmätning: Svenska företagschefer är i dag mer medvetna om korruption än för bara ett år sedan

3 december

Sverige placerar sig alltjämt bland de högst placerade länderna i Transparency Internationals (TI) årliga korruptionsmätning, Corruption Perceptions Index (CPI). Sverige lägger sig i år på en fjärdeplats. Sveriges poängställning är 87, ett något sämre resultat än 2013 då Sverige delade tredjeplats med Finland (med 89 poäng vardera).

Förändringen i Sveriges placering förklaras av att svenska företagschefer, i en underliggande undersökning från World Economic Forum, anser att mutor förekommer i en högre grad nu än för tidpunkten vid senaste mätning.

"Förändringen i Sveriges placering talar för en ökad medvetenhet om korruption och andra oegentligheter i såväl offentlig som privat sektor", säger Johan Gernandt, ordförande för Transparency International Sverige. "Det är också tydligt att Sverige inte är förskonat från korruption."

TI Sverige arbetar för att motverka korruption och öka transparensen, både i offentlig och privat sektor. Även om viss utveckling skett, bl.a. genom en ökad insyn i finansieringen av de politiska partierna och ett stärkt skydd för visselblåsare återstår det en hel del arbete. Offentlig upphandling är fortfarande ett riskområde för korruption.

"TI Sverige anser att det politiska intresset att förebygga korruption alltjämt är för lågt", säger Johan Gernandt. "Sverige får fortsatt internationell kritik för bristfällig tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner och det saknas, i regeringskansliet, en effektiv samordningsfunktion av antikorruptionsarbeten som pågår inom olika departement."

Kontaktperson:

Johan Gernandt,
ordförande,
tel.: 070-714 31 78

Läs mer: TI Sveriges pressmeddelande | TI:s internationella pressmeddelande | Mer information på TI:s webCPI2014_map_web.jpg

TI Sverige: Stärk kampen mot korruption!

25 november

TI Sverige har skickat ett brev till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med uppmaningen att utveckla en effektiv samordning av regeringens antikorruptionsarbete. Vidare uppmanar TI Sverige regeringen att satsa ökade resurser på förebyggande transparensarbete. Till brevet bifogades TI Sveriges positionspapper.

Läs mer: Brev till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson | Positionspapper om samordnad antikorruptionspolitik | Positionspapper om Sveriges tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner | Kartläggning över riksdagspartiernas antikorruptionsarbete

TI Sverige söker student till uppdrag! - sista ansökningsdatum har passerat!

13 november

Transparency Internationals internationella sekretariat genomförde under 2012 en studie av transparensen i rapporteringen hos världens hundra största företag.

Studien fokuserade på företagens rapportering om sina antikorruptionsprogram, sin organisatoriska struktur och i vilken mån de rapporterade om bl.a. intäkter och skatter i de länder där de verkar. En uppföljning av denna publicerades den 5 november 2014.

TI Sverige har gjort en studie med den internationella som förebild i syfte att se hur de största svenska företagen jämförde sig med de internationella. Studien presenterades vid ett seminarium arrangerat av Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med TI Sverige i februari 2013. 

TI Sverige avser nu att göra en uppföljning av den förra studien med beaktande av de resultat som kommit fram i den nya internationella uppföljningen.

Vi behöver hjälp av en intresserad student att samla in och bearbeta data samt sammanställa detta till en rapport. Vi beräknar att det kommer att ta ca två arbetsveckor utspritt över några månader, preliminärt december 2014 - februari 2015. Ersättningen beräknas uppgå till maximalt 20 000 kr inklusive skatt.

Har du några frågor rörande studien, kontakta Birgitta Nygren, styrelseledamot TI Sverige, birgitta_nygren[at]hotmail.com, eller 072-034 74 02, som kommer att fungera som handledare. Deltar från TI Sverige gör även Martin Kragh, forskare vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Vi behöver din ansökan så snart som möjligt! Skicka den till info@transparency-se.org senast den 25 november.

Läs mer: Annonsen som pdf

Transparency International: G20 - Stop corruption and close loopholes in the financial system to help the world’s poorest

10 november

An open letter published on 10 November to the leaders of the Group of 20 biggest economies, five days before the leaders’ summit in Brisbane, Australia, calls for concrete actions to stop corruption and make the global system more transparent.

The signatories include Nobelists Archbishop Desmond Tutu and Tawakkol Karman plus the heads of the Africa Progress Panel, Amnesty International, Care International, Christian Aid, Global Witness, Oxfam, The One Campaign, Tear Fund, Transparency International and World Vision.

G20_Open_letter_620.jpg

Read the letter here. For more information go to www.unmaskthecorrupt.com

Transparens i världens största företag: Ny rapport från Transparency International

5 november

Världens största företag publicerar, i allt större utsträckning, sina insatser för att förebygga korruption - men mycket arbete kvarstår.

Alla utom tre av de 124 företag som undersökts i rapporten förbinder sig att följa gällande antikorruptionslagar. De allra flesta företag har uppförandekoder och en politik för nolltolerans mot korruption.

Men 68 rapporterar inte politiska bidrag och endast 56 säger att de förbjuder ”facilitation payments” - s.k. smörjmedel. Nittio av de 124 företag som bedömts rapporterar inte om vilka skatter de betalar i främmande länder, och 54 avslöjar ingen information om intäkterna i andra länder.

Rapporten visar även på effekten av en stark lagstiftning, där brittiska företag får i genomsnitt 90 procent - jämfört med 20 procent i Kina. Alla amerikanska företag möjliggör för sina anställda att rapportera oegentligheter, i linje med 2011 års uppdaterade visselblåsarlagstiftning.

----

Tre olika aspekter på transparens studerades; interna program för att motverka korruption, rapportering om organisatorisk struktur och land-för-land-redovisning

Rapporten baseras enbart på offentligt tillgänglig information.

Transparency International utförde en första transparens-studie i juli 2012 och TI Sverige publicerade en svensk rapport i februari 2013.

Läs mer: Rapporten | Internationellt pressmeddelande | Mer info på TI:s web

Exporting Corruption: Ny studie från Transparency International

23 oktober

I dag publicerar Transparency International sin årliga rapport om uppföljningen av OECD:s konvention mot mutor.

Pressmeddelande

Exporting corruption - ny rapport utvärderar tillämpningen av OECD-konventionen mot mutor

Femton år efter att konventionen trädde i kraft är det fortfarande 22 länder, vilka svarar för 27 % av världens export, som i mycket begränsad utsträckning - eller inte alls - tillämpar konventionen. Bara fyra länder anses tillämpa konventionen aktivt: USA, Tyskland, Storbritannien och Schweiz. Dessa länder svarar för 23 % av världens export.

I utvärderingen placeras Sverige i kategorin ”Limited Enforcement” p.g.a. relativt få inledda förundersökningar av mutbrott, och få som lett till åtal - ställt i relation till Sveriges andel av världens export.

De 41 länderna som ratificerat OECD-konventionen svarar för c:a två tredjedelar av världens export. Om konventionen tillämpades aktivt skulle den kunna vara ett mycket viktigt instrument för att begränsa mutbrott i internationella affärstransaktioner.

Läs mer: International press release | Rapporten

Presskontakt:
Birgitta Nygren, styrelseledamot
e-post: birgitta_nygren@hotmail.com
tel: 072-034 74 02

Transparency Internationals nya styrelse

21 oktober

Vid Transparency Internationals årsmöte i Berlin den 19 oktober valdes José Ugaz (Peru) och Elena Panfilova (Ryssland) till ny ordförande respektive vice ordförande. Avgående ordförande är Huguette Labelle (Kanada) och avgående vice ordförande är Akere Muna (Kamerun). Vid årsstämman valdes även ett större antal nya styrelsemedlemmar.

 

TI:s internationella styrelse är: José Ugaz (ordf), Elena Panfilova (v ordf), Sion Assidon (Marocko), Emile Carr (Sierra Leone), Jeremy Carver (Storbritannien), Mercedes de Freitas (Venezuela), Sergej Muravjov (Litauen), Mark Mullen (Georgien), Natalia Soebagjo (Indonesien), Elisabeth Ungar Bleiber (Colombia), J C Weliamuna (Sri Lanka) och Iftekar Zaman (Bangladesh).

Läs mer: TI Board of Directors | Press release | Videohälsning från José och Elena

EU Integrity Watch - interaktiv databas över intressekonflikter hos EU-parlamentariker

14 oktober

Transparency Internationals EU-avdelning, TI-EU, lanserade i går den interaktiva databasen EU Integrity Watch som kartlägger och visar eventuella intressekonflikter och ägarintressen hos EU-parlamentarikerna.

Gränslöst företagsansvar? – Ett seminarium om de svenska företagens ansvar i korruptionsfrågor

9 oktober

Transparency International Sverige och Institutet Mot Mutor ordnade i går onsdag 8 oktober ett seminarium på rubr. tema. Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption, Anne Gynnerstedt, chefsjurist, Vattenfall, Karin Grauers, advokat, Vinge, Mari-Ann Roos, kansliråd, justitiedepartementet, Matthew Smith, Acting Head of Sustainability, Storebrand/SPP diskuterade företagens ansvar. De var rörande överens om att utvecklingen gått väldigt fort på senare år. Stora företag har tagit frågor rörande korruption och ansvaret för att se till att det inte förekommer någon korruption hos deras affärspartners på allt större allvar. Men man kan inte slå sig till ro efter att ha infört ett robust anti-korruptionsprogram. Det är en process som ständigt måste drivas vidare och där kontroller av implementeringen och kontinuerlig utbildning är nödvändiga ingredienser.

 

Flera pekade dock på att stora företag skickar ut personer på svåra marknader utan att de är tillräcklig välutbildade och utan att de har tillräckligt goda kunskaper om vad som är resp. inte är acceptabelt att inlåta sig på. Johansson gav rådet ta inte sedan dit man kommer. Utgå från vad som går att göra i Sverige enligt den svenska lagstiftningen.

(text: Birgitta Nygren, styrelseledamot, TI Sverige)

bild.JPG

foto: Institutet Mot Mutor

Pressmeddelande: Inga krafttag planeras för att bekämpa korruptionen
- det visar en enkätstudie som TI Sverige genomfört bland riksdagspartierna

5 september

Svenska riksdagspartiers intresse för att ta ett helhetsgrepp för att förebygga och bekämpa korruption verkar tämligen lågt. Detta framgår av den enkät som Transparency International Sverige (TI Sverige) genomfört bland riksdagspartierna under sommaren. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna besvarade enkäten.

Att döma av svaren verkar det som om partierna i huvudsak tänker fortsätta att arbeta med samma frågor som under förra mandatperioden. Frågor som redan stått på dagordningen, t.ex. mer transparens kring partifinansiering och stärkt meddelarskydd, nämndes av flera som fortsatt högt prioriterade.

Några få mer framåtblickande förslag framkom också. Socialdemokraterna vill genomföra en kartläggning av de hot och risker som finns för att korruptionen breder ut sig i offentlig sektor. Folkpartiet betonar vikten av en förstärkning av kommunalrevisionen. Moderaterna föreslår effektivisering av den offentliga upphandlingen i form av övergång till elektronisk upphandling. Miljöpartiet föreslår en tillsynsorganisation med helhetsansvar för att bekämpa korruption i den statliga sektorn.

Korruption är ett samhällsproblem som inte enbart kan bekämpas med enstaka insatser som stärkt meddelandeskydd och transparent partifinansiering. TI Sverige anser att större grepp måste tas med fokus på förebyggande åtgärder och genom att ett departement får ansvar för en övergripande och samordnad antikorruptionspolitik.

Läs mer:

Längre summering av enkätsvaren och kartläggningen | Partiernas fullständig enkätsvar

Presskontakt:
Birgitta Nygren, styrelseledamot
Tel: 072-034 74 02
E-post: birgitta_nygren@hotmail.com

Rapport: Sveriges uppföljning av OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser

14 augusti


OECD har nyligen släppt en uppföljningsrapport om konventionsuppföljningen i Sverige. Rapporten innehåller något positivare tongångar än tidigare men t.ex. nivån på företagsboten och "corporate liability" får fortsättningsvis kritik.

Rapporten finns att läsa här.

TI Sverige i Almedalen

10 juli

 

TI Sverige deltog den 1 juli i ett seminarium som anordnades av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) på temat ”Dags syna myglet i sömmarna” och arrangerade, den 3 juli, tillsammans med Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) och Institutet Mot Mutor (IMM) seminariet ”Hur kan företag stärka sitt skydd mot korruption i internationella affärer?”

 

Det var uppenbart från FAR-seminariet att det finns mycket att göra för att öka revisorernas kunskaper om risker för korruption, deras skyldighet enligt lagstiftningen från 2010 att rapportera om misstankar om korruption och ge stöd för företag som vill utveckla en robust antikorruptionspolicy.

 

I seminariet med AmCham och IMM utfrågades Lars Näslund, Country Manager 3M Sweden, Hans Enochson, President och CEO, General Electric Nordic samt Gary Baker, Executive Director, Climate Change & Sustainability Services, EY, av Helena Sundén, gen.sekr. IMM och Birgitta Nygren TI Sverige. Bl.a. ställdes frågor om varför det är så viktigt att arbeta mot korruption, och om det finns skillnader i företagskultur mellan svenska och amerikanska bolag. Panelisterna förklarade att de var representanter för globala företag snarare än amerikanska. Uppenbart var dock att de utsattes för hård press från sina amerikanska huvudkontor att arbeta systematiskt med utbildning av alla anställda och att granska alla sina affärspartner. Detta har man hållit på med sedan den amerikanska antikorruptionslagstiftningen trädde i kraft för mer än 30 år sedan medan intrycket var att relativt få svenska företag hittills börjat ta ”compliance”-frågan på allvar.

Press release: Transparency International calls on MEPs to embrace anti-corruption agenda

1 juli

Brussels, 1 July 2014: On the occasion of the first plenary session of the new European Parliament, Transparency International calls on MEPs to set new standards of integrity and transparency over the next five years. To date, 93 individual MEPs and 18 national political parties have signed the Transparency International EU Anti-Corruption Pledge, committing to greater integrity and transparency in EU law-making, prevention of corruption in EU funding and better protection for whistleblowers across Europe. The full list of MEPs who have signed this pledge can be seen here.

“The stakes are high”, said Carl Dolan, Director of the Transparency International EU Office. “The EU’s ability to tackle corruption effectively will have a large bearing on whether the next five years will be a period of recovery or stagnation. Public policy and public money need to be put to work for public and not private interests. The European Parliament has proved to be an effective political actor and now needs to put its weight behind the fight against corruption in the EU.”

The European Commission estimates that €120Bn is lost to corruption each year in the EU. Transparency International’s recent study of the integrity of EU institutions has highlighted major flaws in the transparency of the legislative process at EU level, including the absence of a mandatory lobby register and a lack of information on key negotiations between lawmakers.

“The integrity of law-making at EU level needs to be above suspicion”, said Dolan. “This is why we are asking Parliament – under the leadership of President Schulz - to follow the lead of the MEPs who signed the pledge and be clear about who is influencing EU policies. A ‘legislative footprint’ should be attached to each European Parliament report, detailing all the relevant input received regarding a piece of legislation [1]”.

[1] A legislative footprint is a document that identifies all relevant input from stakeholders. Published as an annex to legislative reports, it could potentially provide insight into who gave input into draft legislation. It helps to ensure that interest groups’ influence on policy-making is not disproportionate, which could otherwise lead to undue influence.

For further information contact

Carl Dolan, Director, TI-EU

T: +32 2 893 2455

E: cdolan [at] transparency.org

Paulina Pieprzyca, Policy Officer, TI-EU

T: +32 2 893 2458

E: ppieprzyca [at] transparency.org

For further information about EU anti-corruption policies, please see http://www.transparencyinternational.eu/

Justitiedepartementet: Översyn om partifinansiering

23 juni

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering.

Syftet med översynen är att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i partifinansiering.Kommittén ska bl.a. ta ställning till om det bör införas (i) en skyldighet för partier och valkandidater på regional och lokal nivå samt sidoorganisationer att redovisa sina intäkter, (ii) ett förbud för partier och valkandidater att ta emot anonyma bidrag, (iii) särskilda regler om insyn och ett krav på samtycke från enskilda medlemmar när det gäller ekonomiskt stöd som organisationer på arbetsmarknaden lämnar till partier eller valkandidater, och (iv) en skyldighet för partier som bedriver kommersiell lotteriverksamhet där intäkterna tillfaller partiet att informera deltagarna i lotteriet om att intäkterna används på detta sätt.

Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 30 april 2016.

Läs mer på regeringens hemsida.

Stop Targeting Hungarian NGOs!

June 12

Since its re-election, the Hungarian government has launched a campaign attacking the credibility of Hungarian NGOs. The government is striving to gain control power over the funding distributed to NGOs by independent organisations not affiliated with the Hungarian government. We believe that a dynamic and independent civil society plays a fundamental role in a democratic society, as it is one of the key checks and balances to power. As demonstrated by the new laws introduced in Russia, the harassment of the civil sector could easily lead to the criminalisation of NGOs and could effectively hinder their work. We stand in solidarity with the Hungarian NGOs and call on the Hungarian and all other governments to refrain from harassing civil society.

The above statement is a joint action by several Transparency International chapters to show solidarity with Hungarian civil society.

Förstärk skyddet mot korruption! Nya seminarier för dig inom kommuner och landsting

5 juni  

Institutet Mot Mutor (IMM), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Transparency International (TI) Sverige följer nu upp det seminarium som anordnades den 6 mars 2014 genom att ordna två seminarier på teman som av deltagarna vid det tidigare seminariet identifierades som angelägna:

 

1. Hur kommer man igång med arbete för att skydda sig mot korruption?

 

Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska, och Håkan Broman, chefsjurist, NCC, delar med sig av sina erfarenheter av hur man startar ett antikorruptionsarbete, hur man inom organisationen fördelar ansvaret för arbetet, hur man för ut kunskap om arbetet i organisationen, hur man utbildar personalen och hur man kontrollerar efterlevnaden. Efter deras inledningsanföranden finns tid för frågor och diskussion.

 

Seminariet äger rum i SKL:s lokaler, Hornsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 3 september kl. 10:00 – 12:30.

 

2. Hur analyserar man risker för korruption i verksamheten och hur kan man minska riskerna?

 

Anna Domander, bolagsjurist, Systembolaget, och Anna Gabrielson, chef för internkontrollenheten, landstinget Gävleborg, informerar om hur de inom sina organisationer arbetar med att analysera risker för korruption i verksamheten, i vilken utsträckning man kan värdera kostnaderna för eventuella korruptionsbrott och hur man arbetar med att medvetandegöra medarbetarna om riskerna. Efter inledningsanförandena finns tid för frågor och diskussion.

 

Seminariet äger rum i SKL:s lokaler, Hornsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 3 september kl. 14:00 – 16:00.

 

Seminarierna är öppna för alla som vill delta och de är kostnadsfria. Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade av att delta.

 

OSA senast 25 augusti till info@transparency-se.org och ange tydligt om anmälan gäller seminarium nr 1, 2 eller båda.

 

Varmt välkomna!

Undersökning om riksdagspartiernas inställning till antikorrruptionsfrågor

5 juni

TI Sverige söker en student, eller annan intresserad, för ett uppdrag under sommaren. Uppdraget består dels av en kartläggning över riksdagspartierna och dess ledamöters engagemang i antikorruptionsfrågor under tidigare mandatperiod, dels en enkät om partiernas initiativ för att stärka antikorruptionsarbetet under kommande mandatperiod.

Uppdraget bör inte ta mer än fyra arbetsveckor (160 timmar) i anspråk fördelade under perioden 16 juni - 29 augusti

Intresserad? Skicka i så fall CV och ett personligt brev där du motiverar varför du skulle passa för detta uppdrag. Vi behöver din ansökan senast torsdag 12 juni.

Eventuella frågor besvaras av Lotta Rydström på lotta.rydstrom@transparency-se.org.

Läs mer: Uppdragsbeskrivning

Platsen är tillsatt - vi tackar alla sökande!

Pressmeddelande: Antikorruptionsdeklaration för ökad transparens, mer ansvarstagande och integritet i EU-parlamentet

27 maj

Inför valet till EU-parlamentet så utarbetade ett stort antal nationella avdelningar av Transparency International (TI) en deklaration med förslag på åtgärder för ökad transparens och integritet i parlamentet. TI Sverige bad toppkandidaterna i alla åtta riksdagspartier samt FI, Junilistan och Piratpartiet att ställa sig bakom deklarationen.

Av de 42 tillfrågade toppkandidaterna undertecknade en tredjedel, d.v.s. 14 stycken, TI:s antikorruptionsdeklaration. Av de elva partier kandidaterna tillhör så finns C, Fi, Junilistan, MP, S, SD och V representerade. Vi fick inga underskrifter från FP, KD, M och Piratpartiet.

Följande svenska kandidater till EU-valet undertecknade vår antikorruptionsdeklaration:

Jörgen Appelgren (Junilistan)

Kent Johansson (C)

Malin Björk (V)

Philip Lerulf (Junilistan)

Peter Eriksson (MP)

Peter Lundgren (SD)

Fredrick Federley (C)

LiseLotte Olsson (V)

Aleksander Gabelic (S)

Soraya Post (Fi)

Mikael Gustavsson (V)

Linda Snecker (V)

Margaret Gärding (Fi)

Stina Svensson (Fi)

Isabella Lövin (MP) [2014-05-28}


www.anticorruptionpledge.eu har TI samlat alla europeiska politiska partier och kandidater som ställt sig bakom antikorruptionsdeklarationen – nästan femhundra namn.

Ytterligare information finns här.

Läs pressmeddelandet som pdf.

Presskontakt:
Birgitta Nygren, styrelseledamot TI Sverige
Tfn: 072-034 74 02
e-post: birgitta_nygren@hotmail.com

Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet

21 maj

Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm överlämnade den 20 maj sitt betänkande (SOU 2014:31) till arbetsmarknadsministern.

 

Utredningen föreslår en ny arbetsrättslig lag som stärker skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen ger en rätt till skadestånd för arbetstagare som drabbas av repressalier på grund av sådana larm.

Det föreslås vidare att det införs regler i arbetsmiljölagen som ålägger alla arbetsgivare att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta interna larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Utredningen föreslår dessutom regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Läs mer: TI Sveriges rapport om whistleblowing | TI Sveriges yttrande på SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Förfrågan om antikorruptionsdeklaration till de svenska EU-kandidaterna

9 maj

I samband med Europdagen den 9 maj har vi skickat ut en förfrågan om en antikorruptionsdeklaration till de svenska EU-kandidaterna. Toppkandidaterna i alla åtta riksdagspartier samt FI, Junilistan och Piratpartiet har tillfrågats.

 

Ett stort antal nationella avdelningar av Transparency International har gemensamt utarbetat en deklaration med förslag på åtgärder som TI gärna ser att kandidater till EU-valet ställer sig bakom genom att underteckna deklarationen.

 

Det är vår förhoppning att EU-parlamentarikerna har för avsikt att verka för ökad transparens, mer ansvarstagande och integritet i EU och att de därför är beredd att underteckna TI:s deklaration.

I dagsläget är det 16 nationella avdelningar av TI i Europa som har skickat eller kommer att skicka deklarationen till sina kandidater och/eller politiska partier.

Alla kandidater som skriver under på deklarationen och samtycker till att deras namn publiceras kommer att finnas med på en internationell lista här.

Vi samlar även de svenska kandidaterna på vår egen sida.

Statskontoret får i uppdrag att utreda myndigheters arbete mot korruption

30 april

Regeringen beslutade den 30 april låta Statskontoret kartlägga hur statliga myndigheter arbetar för att förebygga korruption. Statskontoret ska beskriva vilket arbete myndigheterna bedriver idag och se på behovet av att förändra arbetssättet. Statskontoret ska till den 15 oktober 2015 redovisa ett samlat underlag om de statliga myndigheternas arbete med att förebygga korruption.

Läs mer: Socialdepartementet Regeringsbeslut

Livestreaming vid lanseringen av TI:s rapport om integriteten i EU:s institutioner

29 april

I dag den 29 april klockan 14:30 sänds lanseringen av TI:s rapport on integriteten i EU:s institutioner live. Se sändningen här.

Läs mer: SvD: Skarp kritik mot korruptionens EU | Sveriges Radio: Kryphål i EU:s regler mot korruption

TI Sverige 10 år - Seminarierapport

28 april

Nu finns en kortare rapport från seminariet om transparent partifinansiering som hölls den 24 mars tillgänglig här.

Ny rapport om integriteten i EU:s institutioner

24 april

Transparency Internationals EU-avdelning i Bryssel publicerade i dag sin första rapport om integriteten inom EU:s institutioner.

"EU institutions are vulnerable to corruption due to loopholes and poor enforcement of rules on ethics, transparency and financial control, according to the report.

The EU institutions have done a lot to put their house in order in recent years but strong foundations are being undermined by complex rules, complacency, and a lack of follow up,” said Carl Dolan, Director of the Transparency International EU Office.

Contrary to popular perception, the report highlights a range of rules and practices that support high standards of public service and accountability within the EU's bodies. These include channels to investigate suspected fraud or maladministration, the ability of the public to access documents held by EU institutions, or to request judicial review of decisions affecting them."

Rapporten i siffror | Pressmeddelannde (TI EU) | Motståndskraft, oberoende, integritet - kan det svenska samhället stå emot korruption?

Transparency International School on Integrity - Vilnius, Litauen 7-13 juli

22 april

Transparency International School on Integrity in Vilnius is state-of-the-art anti-corruption and accountability training for future leaders. The School exposes its participants to the latest developments in the field of anti-corruption and accountability and offers real opportunities to try and implement their ideas in practice.

School lectures, seminars, training and field trips provide School participants with a unique blend of international and local know-how, while also challenging the students to approach the subject from outside the box and offer novel, previously untested solutions.

To apply for this summer's School read more here..

TI Sveriges styrelse för 2014 - 2015

14 april

Transparency International Sverige höll den 10 april ordinarie föreningsstämma där bland annat styrelsen för perioden 2014 - 2015 valdes. Som ny styrelseordförande valdes Johan Gernandt, advokat och ordförande i Riksbanksfullmäktige. Johan är även ordförande i Skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare.

Som nya ledmöter valdes Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet och Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Erik Amnå var även ordförande i Göteborgs stads granskningskommission kring oegentligheter under 2012-2013.

Som ny suppleant valdes Christina Hillforth, hållbarhetsexpert.

Transparency International Sverige tackar Ann Wilkens, Robert Engstedt, Olle Lundin och Carl-Johan Cronstedt för sina förtjänstfulla insatser och stora engagemang i föreningen och dess utveckling.

Press: Intervjuer med Hugutte Labelle

8 april

I samband med vårt tioårsjubileum 24-26 mars intervjuades TI:s internationella ordförande Huguette Labelle av Dagens Nyheter och Svenska Daglbladet.

TI Sveriges tioårsjubileum 24-26 mars

IMG_8759.JPGTI Sverige firade sitt 10-årsjubileum den 24 - 26 mars bl.a. med aktivt deltagande av Transparency Internationals ordförande, Huguette Labelle. Vi hoppas inom kort kunna publicera korta rapporter från de tre första seminarierna som handlade om partifinansiering, hur korruptionen kan te sig i framtiden och hur man kan stärka integriteten i kommuner och landsting.

 

Fram till den 25 april kan man se det fjärde seminariet som arrangerades tillsammans med Sida och handlade om hur svenska företag kan göra affärer i utvecklingsländer utan att betala mutor.

 

Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt medverkade till vårt lyckade jubileum.

   Ann Wilkens och Huguette Labelle [foto: TI Sverige]

TI Sveriges verksamhetsberättelse för 2013

25 mars

Inför föreningens årsstämma den 10 april finns verksamhetsberättelsen här.

TI Sverige fyller 10 år - tidsaxel över vår verksamhet

24 mars

I samband med vårt jubileum har vi samlat ett axplock av höjdpunkterna från vår tioåriga versamhet. Läs mer här.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 10 april

Tid: 10 april 2014, kl. 17:30-19:30
Plats: Ernst & Young:s hörsal, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Efter stämman följer ett särskilt program ca kl. 18:30-19:30 då vi har nöjet att välkomna EU-kommissionär Cecilia Malmström som kommer att tala om bl.a. EU:s första korruptionsrapport. Det blir också tillfälle för frågor. Läs mer om Cecilia Malmström här.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman senast 3 april till info@transparency-se.org så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Välkomna!

Förlängd anmälan till jubileumsseminarierna 24-26 mars

För att så många som möjligt ska kunna delta i våra kostnadsfria seminarier har vi förlängt anmälningstiden till fredag 21 mars. Se kalendarium här till höger för mer information. Seminarierna är öppna för alla intresserade.

Varmt välkomna.

TI Sverige fyller tio år!

Vi firar detta med fyra seminarier under tre dagar. Notera 24–26 mars i almanackan. Inbjudningar skickas ut under vecka 10. Alla seminarier hålls på engelska. TI:s internationella ordförande Huguette Labelle medverkar i samtliga seminarier.

Se kalendariet här till höger för mer information om seminarierna.

Hej student!

Vi behöver nu en eller flera duktiga studenter, helst intresserade för antikorruption, som kan skriva en kortare seminarierapport från ett eller flera seminarier. De tre aktuella seminarierna är under måndag 24 mars och tisdag 25 mars. För onsdag 26 mars har vi redan rapportör. Är du intresserad?

Skicka e-post till info@transparency-se.org och berätta om dig själv och vilket/vilka av seminarierna du kan rapportera från. (TI Sverige är en ideell förening med begränsade finansiella resurser men en mindre betalning utgår naturligtvis)

Remissyttrande - Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

3 februari 2014


TI Sverige har, den 3 februari, lämnat in ett yttrande på Ds 2013:74 om Sveriges tillträde till Arms Trade Treaty.

Ny rapport om korruption i Europa

3 februari 2014


I dag presenterar
EU-kommissionär Cecilia Malmström en rapport om korruptionen i Europa. Rapporten innehåller rekommendationer rörande antikorruption för 28 EU-länder.

De svenska rekommendationerna är i linje med vad TI Sverige har jobbat med under många år, exempelvis: transparent partifinansiering och en höjd företagsbot för mutbrott i utlandet.

Rapporten | Se presskonferensen (kl 12:30 CET) här. | EU-kommissionens pressmeddelande | Nationell studie: Sverige | Faktablad: Sverige

Presskontakt:
Birgitta Nygren
Styrelseledamot, TI Sverige
Tel.: 072-034 74 02​

Pressmeddelande: Förslag om lag om partifinansiering – regeringen backar. Förpassar heta frågan om anonyma bidrag till ny utredning.

20 december

Regeringen presenterade i juni ett förslag till lag om insyn i finansiering av partier. En av de mest kontroversiella punkterna i detta förslag var att det skulle fortsatt bli möjligt att ge anonyma bidrag. TI Sverige har framfört att en sådan möjlighet undergräver syftet med lagförslaget som var att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansierar sin politiska verksamhet.

Regeringen väljer nu att skapa lite mer transparens kring anonyma bidrag genom att bl.a. ställa krav på att antalet sådana bidrag ska redovisas. Den avgörande frågan om sådana bidrag över huvud taget ska få förekomma förpassas till en ny parlamentarisk utredning. Det betyder att anonyma bidrag kommer att få förekomma både i valet till Europaparlamentet och till riksdagen nästa år.

TI Sverige noterar också att regeringen backar när det gäller transparens kring bidragsgivare som ger mer än ett halvt prisbasbelopp. Sådana ska redovisas i den intäktsredovisning som partierna ska skicka in till Kammarkollegiet men ska inte offentliggöras om det gäller fysiska personer.  TI Sverige kan inte se varför en sådan begränsning införs.

TI Sverige har också noterat att regeringen väljer att begränsa lagens tillämpningsområde till den centrala nivån medan lagförslaget från juni talar om redovisning av samtliga intäkter på såväl central, regional som lokal nivå. Även denna fråga om en full redovisning av partiernas intäkter förpassas till en ny utredning, vilket TI Sverige beklagar.

Pressmeddelandet som PDF.

 Kontaktperson:
Birgitta Nygren
Styrelseledamot, TI Sverige
Tel.: 072-034 74 02


Nyhetsbrev December 2013

19 december

Välkomna till nyhetsbrevet, denna gång i ny utformning! Vi vill på detta sätt mer systematiskt samla ihop de skeenden som äger rum mellan nyhetsbreven, både vad gäller TI internationellt och våra svenska aktiviteter. Det finns en hel del att rapportera…

Och mer planeras för 2014, det viktigaste blir kanske TI Sveriges 10-årsjubileum som ska firas med en rad seminarier den 24-26 mars. Innan dess stänger vi dock kansliet för jul- och nyårshelg fram till den 7 januari.

Därmed vill jag tillönska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ann Wilkens,
ordförande

Läs Nyhetsbrevet på vår Nyhetsbrevssida eller som PDF.

Reviderade Business Principles for Countering Bribery

18 december

Transparency International har under 2013 uppdaterat sina riktlinjer för bekämpning av mutor. TI:s riktlinjer har blivit en referens för företag över hela världen som strävar efter att utveckla starkare och mer effektiva antikorruptionsprogram. Nyheter i revideringen rör bland annat riskanalys och lobbyism.

Läs mer här.

Ge bort ett medlemskap i julklapp!

9 december

TI Sverige tipsar i dag, på internationella antikorruptionsdagen, om en julklapp som räcker ett helt år.

Har du en kollega, en familjemedlem eller vän som intresserar sig för transparens och antikorruption? Någon som vill gå på intressanta seminarier och medlemsträffar samt få relevant information om svenskt och internationellt antikorruptionsarbete direkt via e-posten?

Ge bort ett medlemskap i TI Sverige till någon du tror är engagerad i transparensfrågor! Genom din julklapp bidrar du inte bara till vår verksamhet rent finansiellt, du är även en viktig pusselbit i vårt arbete med att öka medvetenheten om korruption.

Sätt in 250 kronor på bankgiro 5858-3519 och skicka oss namn och kontaktuppgifter – glöm inte e-postadress – till den person du vill ge ett årslångt medlemskap i julklapp. Vi skickar sedan, veckan före jul, en julhälsning i ditt namn.

Pressmeddelande: CPI 2013: Sverige förstärker sin toppställning

3 december

Sverige förstärker sin höga placering i den årliga korruptionsmätningen Corruption Perceptions Index (CPI) från Transparency International (TI) och befinner sig i år på en tredjeplats delad med Finland.

Liksom tidigare rankas Danmark och Nya Zeeland, med 91 poäng vardera, som de mest korruptionsfria bland de 177 länder som ingår i rankningen. Fler än två tredjedelar av de bedömda länderna får mindre än 50 poäng. Afghanistan, Nordkorea och Somalia ligger i botten med 8 poäng vardera.

"Det är självfallet glädjande att Sverige ligger kvar i gruppen av världens mest korruptionsfria länder och att vi rör oss i rätt riktning", säger Ann Wilkens, ordförande för Transparency International Sverige. "Resultatet får dock inte innebära att vi slår oss till ro. Det finns fortfarande mycket att göra för att motverka korruption, både i den offentliga och i den privata sektorn. Vi förväntar oss kraftfulla åtgärder för att förbättra kontrollen inom den kommunala sektorn, förstärka meddelarskyddet och säkra transparensen i de politiska partiernas finanser."

TI Sveriges pressmeddelande | TIs pressmeddelandeCPI-kartan

Läs mer på Transparency Internationals hemsida.

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny kommunallag - förstärkt revision utreds

15 november

Regeringen beslöt i torsdags om tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden (som tillsattes i oktober förra året).

Utredningen ska bland annat titta på om den kommunala revisionen bör förstärkas genom att den bedrivs
enbart av yrkesrevisorer eller om den nuvarande lekmannarevisionen kan förstärkas ytterligare med sakkunniga.

Studien om transparens i företags rapportering är uppskjuten

14 november

Vi har tidigare annonserat om hjälp med att genomföra en rapport om transparens i företagens rapportering. Tyvärr har vi inte möjlighet att göra den studien just nu eftersom den planerade studien från TI i Berlin om transparens i världens hundra största företag har blivit försenad.

Vi tackar alla som visat intresse av att delta och återkommer när det blir aktuellt igen.

Europarådets grupp mot korruption (Greco) efterlyser uppförandekod bland svenska parlamentariker

12 november

Greco – Europarådets grupp mot korruption - publicerade i dag, den 12 november, en rapport som bland annat anser att Sveriges riksdag bör ha en gemensam uppförandekod för sina ledamöter.

Existerande åtgärder för att förhindra korruption bland riksdagsledamöter, domare och åklagare verkar, enligt Greco, vara ganska effektiva i praktiken. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar - särskilt när det gäller intressekonflikter. Greco vill också se förbättringar runt jäv, gåvor och karantänsregler.

Riksdagen som fick ta del av rekommendationerna i förväg har nu meddelat att de ska utreda möjligheten med en uppförandekod. Arbetsgruppens uppdrag ska redovisas senast 1 oktober 2014.

Sverige ska rapportera om vidtagna åtgärder i april 2015.

Läs mer: Grecos rapport | TI Sveriges positionspapper om en samlad antikorruptionspolitik | TI Sveriges positionspapper om karantänsregler

Webstreaming av seminariet om korruptionsrisker i försvarssektorn den 4 november

12 november

"Korruptionsrisker - hur ser försvarssektorn ut?" var temat för det seminarium som TI Sverige anordnade i samarbete med bl.a. Folk och Försvar den 4 november. Huvudtalare var Mark Pyman, chef för TI UK Defence and Security Programme. För dig som inte hade tillfälle delta i detta välbesökta seminarium finns det möjlighet att se seminariet här.

Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU - ny rapport om whistleblowing från Transparency International

5 november

Transparency International publicerar i dag, 5 november, en ny rapport som ser över skyddslagstiftningen för whistleblowers i 27 europeiska länder - Sverige är ett av dem. Endast fyra länder - Luxemburg, Rumänien, Slovenien och Storbritannien - uppnår den högsta kategorin.

Sverige har ännu en bit kvar innan vi har ett fullgott skydd för de som rapporterar om oegentligheter. TI Sverige publicerade för ett år sedan en rapport med ett antal rekommendationer om fortsatt arbete och vi välkomnar de kommande utredningarna om meddelarskydd samt om whistleblowing.

Transparency International publicerade tidigare i år internationella principer för whistleblowing - rekommendationer om hur bland annat lagstiftning och regelverk bör utformas.

Den svenska delstudien är framtagen av en forskare vid Uppsala universitet på uppdrag av TI Sverige.

Läs mer: Studien "Providing an Alternative to Silence" | Den svenska studien | Internationellt pressmeddelande

TI Sveriges rapport från 2012 | TI Sveriges Positionspapper | Transparency International international principles

TI Sverige söker student för studie - transparens i företags rapportering

4 november

TI Sverige avser att göra en uppföljning av den tidigare svenska studien "Transparens i företagens rapportering".

Vi behöver nu hjälp av en intresserad student att samla in och bearbeta data samt sammanställa detta till en rapport. Läs mer här. Vi behöver din ansökan så snart som möjligt!

Transparency in Corporate Reporting: Emerging Markets

17 oktober

The growing importance of emerging markets means their impact is felt broadly around the world. Thus it is important companies from emerging markets do all they can to stop corruption from being a part of their business. As markets become global, the ethical and transparency standards of companies must become higher and more universally applied.

The Transparency International study Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals assesses the corporate reporting practices of 100 large multinational companies from emerging markets. These rapidly expanding companies, identified as rising stars of the world economy, come from 16 different countries.

International pressrelease

Corruption threatens peacekeeping success

10 oktober

Failing to take account of the threat from corruption during peacekeeping operations puts the long-term success of international interventions at risk, warns a new report by Transparency International’s Defence and Security Programme.

 

Corruption has become a mission-critical issue in many recent operations. Yet it is often ignored in planning and execution. Mandates rarely mention it, and training centres currently do not provide any meaningful guidance on how peacekeepers can prevent corruption from becoming more entrenched in the host nation and in the mission itself.

The report—which identifies 28 types of corruption that threaten peacekeeping operations—suggests tackling the problem in the early stages of a Mission is likely to result in successful institution building and stability for the host nation.

The report Corruption and Peacekeeping: Strengthening peacekeeping and the United Nations | International pressrelease | Executive Summary

Många exportländer blundar för mutor till utländska tjänstemän

8 oktober

Endast en femtedel av de fyrtio länder som ratificerat OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden får högsta betyg i sin efterlevnad av konventionen enligt Transparency Internationals nya rapport ”Exporting Corruption – OECD Progress Report 2013”.

Läs mer: TI Sveriges pressmeddelande | Transparency Internationals pressmeddelande

Global Corruption Report: Education

1 oktober

Transparency International in a new report shows how stepping up the fight against corruption in education is necessary not only to keep kids in school and meet literacy and development goals, but also to ensure that the next generation is prepared to say no to corruption.

The Global Corruption Report: Education details numerous practical steps to prevent the abuse of power, bribery and secret dealings from corroding the educational experience. It calls on governments, international organisations, businesses and civil society to ensure good governance is promoted in education policy all over the world.

Inbjudan till arbetsgrupper om korruptionsrisker i kommun och landsting samt whistleblowing.

18 september

Vi välkomnar intresserade medlemmar till höstens nya arbetsgrupper, om korruptionsrisker i kommun och landsting med fokus på offenlig upphandling och om whistleblowing. Se kalendariet här till höger för datum och mer information.

Watchdogs? The quality of legislative oversight of defence in 82 countries - ny rapport från TI:s Defence & Security Programme (TI-DSP)

17 september

I dag, den 17 september, lanserar TI-DSP rapporten "Watchdogs? The quality of legislative oversight of defence in 82 countries" en fortsättning på det tidigare lanserade Government Defence Anti-Corruption Index.

Läs mer: TI-DSP:s pressmeddelande | Rapporten | TI-DSP:s hemsida

SVT Agenda om partifinansiering

17 september

Den 15 september tog SVT Agenda upp lagförslaget om insyn i partiernas finansiering - ett lagförslag som tillåter anonyma bidrag. TI Sverige blev ombedd att kommentera. Se programmet här. (inslaget börjar 26 min in i programmet)

Läs mer: TI Sveriges remissyttrande | Pressmeddelande | Lagförslaget

Kontaktpersoner inom våra fokusområden

16 september

Söker du information om något av våra fokusområden? Här finner du vem, i vår styrelse, som är ansvarig för respektive område. Du är, som vanligt, även välkommen att höra av dig till vårt kansli per e-post eller telefon.

Pressmeddelande: Effektivare bekämpande av korruption kräver en mer samordnad antikorruptionspolitik

16 september

Transparency International Sverige anser att socialdepartementet, som har det övergripande ansvaret för statsförvaltningens effektivitet, bör ta initiativ till en intern samrådsgrupp inom regeringskansliet. Det antikorruptionsarbete som bedrivs inom olika departement skulle därmed bli mer effektivt samordnat.

Läs mer: Pressmeddelande | Positionspapper

TI Sveriges yttrande på Ds 2013:31 "Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering"

30 augusti

Transparency International Sverige har under lång tid framfört krav på en lag om insyn för allmänheten i partiers och valkandidaters finansiering. TI Sverige välkomnar därför regeringens förslag till lagreglering. Samtidigt föreslås att möjligheten till anonyma bidrag kvarstår, vilket TI Sverige menar att står i strid med lagens syfte - att trygga allmänhetens insyn i partiernas finansiering.

Läs mer: TI Sveriges remissyttrande | Pressmeddelande | Lagförslaget

Är du student och intresserad av Transparency Internationals arbete?

14 augusti

The Transparency International Secretariat (TI-S) is seeking a highly motivated intern for 4 months starting in September 2013.


TI is the Secretariat to the International Anti-Corruption Conference (IACC). Held every two years in a different part of the world and overseen by the IACC Council, the Conference is the world’s most important event for all who are committed to the fight against corruption. The next IACC will take place in Tunis in October 2014.

The theme for the conference is Ending Impunity: People. Integrity. Action

Main function: Communications and Outreach

Application Closing Date - 02 Sep 2013
Starting date: September 2013
Duration: 4 months 
Department: IACC
Remuneration: EUR 450 (according to the German labour and social security law)
Location: Berlin, Germany

Läs mer på TI:s hemsida.

Transparency Internationals årsrapport

14 augusti

Nu är vi tillbaka på kansliet efter sommaruppehållet. Kansliet är öppet måndag - torsdag, helgfria dagar.

Vi vill även tipsa om Transparency Internationals årliga rapport:

Inbjudan till arbetsgrupper om whistleblowing och korruptionsrisker i den kommunala sektorn

10 juli

Till hösten inbjuder vi intresserade medlemmar till ytterligare två arbetsgrupper om korruptionsrisker inom kommuner och landsting, med särskilt fokus på offentlig upphandling, och om whistleblowing.

För ett år sedan publicerade föreningen rapporten "Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentlighetersom dels redogör för nuvarande lagskydd, dels ger konkreta åtgärdsförslag riktade till Sveriges beslutsfattare.

Vad har hänt sedan dess? Hur tror vi att utredningarna om whistleblowing och meddelarskydd i offentlig sektor kommer att se ut och hur kan vi påverka det fortsatta arbetet?

Grupperna om korruptionsrisker i kommuner och landsting samt whistleblowing startar båda upp under september men anmäl dig gärna redan nu till info@transparency-se.org du är intresserad av att delta.

Global Corruption Barometer 2013

9 juli

More than one person in two thinks corruption has worsened in the last two years, according to the world’s largest public opinion survey on corruption from Transparency International, but survey participants also firmly believe they can make a difference and have the will to take action against graft.

The Global Corruption Barometer 2013 is a survey of 114,000 people in 107 countries and it shows corruption is widespread. 27 per cent of respondents have paid a bribe when accessing public services and institutions in the last 12 months, revealing no improvement from previous surveys.

“Bribe paying levels remain very high worldwide, but people believe they have the power to stop corruption and the number of those willing to combat the abuse of power, secret dealings and bribery is significant, “ said Huguette Labelle, the Chair of Transparency International.

Read more at Transparency International's international webpage.

Global Corruption Barometer 2013 - The Results

Eventuella pressfrågor hänvisas till Transparency Internationals pressavdelning.

Inbjudan till arbetsgrupp om transparent partifinansiering

13 juni

Den 3 juni presenterade regeringen ett förslag till en lag om insyn i finansiering av politiska partier. Även om lagförslaget är långtgående finns det några kvarvarande frågetecken - till exempel möjligheten att ge anonyma bidrag. Läs TI Sveriges kommentar på lagförslaget här.

Vi bjuder nu in intresserade medlemmar till ett första möte - den 25 juni kl. 16 - där vi diskuterar lagförslaget.

Vi möts på föreningens kansli på Linnégatan 14, 6tr. Hör gärna av dig till info@transparency-se.org så snart som möjligt, men senast 21 juni, om du tänker delta.


TI Sveriges kommentar på "Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering"

3 juni

Promemorian, Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering, innehåller förslag om en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer.

TI Sverige välkomnar att Justitiedepartementet äntligen lagt fram ett förslag till lagreglering av finansiering av politiska partier och personvalskampanjer. Förslaget är väsentligt bättre än den frivilliga överenskommelse om redovisning av intäkter som sju av de f.n. åtta riksdagspartierna anslutit sig till. En viktig förbättring är att redovisningen ska gälla de intäkter som partierna får på både central, regional och lokal nivå, vilket betyder att redovisningen kommer att bli väsentligt mer omfattande än idag.

Förslaget om att namnet på givare av bidrag över ett visst belopp ska publiceras är utmärkt. Samtidigt föreslås dock att möjligheten till anonyma bidrag ska kvarstå.


Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

Läs mer: Pressmeddelande | TI Sveriges positionspapper | TI Sveriges kommentar på promemorian

"Världen måste kraftsamla mot korruption och förtryck"

30 maj

Biståndsminister Gunilla Carlsson i en debattartikel om förslaget om reviderade millenniemål:

"Vi har alla olika erfarenheter och bakgrunder men har kunnat enas om att korruption och förtryck är två av de största hoten mot utveckling, fred och välmående i alla delar av världen. I vårt exempelförslag till utvecklingsmål har vi även med ett mål om bra politik och effektiva institutioner, med delmål om minskad korruption i världen samt ett mål om stabila och fredliga samhällen.". ... "Korruption är ett hinder mot utveckling, men korruptionsbekämpning är inte alls bara någonting som krävs i utvecklingsländer. I Millenniemålspanelen har vi ofta diskuterat korruptionsfrågans vikt för att bygga fredliga och stabila samhällen, fria från våld och krig."

Läs mer: Millenniemålspanelens rapport | Pressmeddelande från UD | Pressrelease from TI | Millenniepanelen

TI Sveriges nyhetsbrev - maj 2013

29 maj

I detta nyhetsbrev har vi bland annat intervjuat två av våra medlemsföretag om deras etikarbete - Atlas Copco och Skanska. I kommande nyhetsbrev presenteras fler företagsmedlemmar.

Vill du engagera dig mer i föreningen? Läs då mer om våra arbetsgrupper och hör av dig till oss på kansliet.

TI Sveriges styrelse för 2013 - 2014

19 april

Transparency International Sverige höll den 15 april ordinarie föreningsstämma där bland annat styrelsen
för perioden 2013 - 2014 valdes.

Agneta Strandberg (ledamot), HR Direktör på Ernst & Young, Martin Kragh (suppleant), 

Ek. doktor vid Handelshögskolan och Uppsala Center för Rysslandsstudier samt Théo Jaekel (suppleant), 

reseracher och jurist på Swedwatch välkomnades in i styrelsen.

Transparency International Sverige tackar avgående styrelsemedlemmarna Anna-Karin Lundin, Anders Wiger, Kristina Simion och Sven Hultberg Carlsson för sina förtjänstfulla insatser och stora engagemang i föreningen och dess utveckling.

Vidare tackades även Anders Forsse för sitt engagemang i valberedningen. I hans ställe invaldes Mats Williamson, vice VD på Skanska.

Ny ESO-rapport om korruption

9 april


Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag, 9 april, rapporten "Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska" till Finansdepartementet. Rapporten menar att svenskarna upplever i högre utsträckning än medborgarna i andra nordiska länder att den offentliga sektorn är korrumperad. Det finns tydliga brister i granskningen av kommunernas ekonomi.

Rapporten pekar bland annat på, i enlighet med TI Sveriges tidigare rapport (Juni 2012), vikten av en extern oberoende granskning och en god ledning. Vår rapport hittar du här.


En annan ESO-rapport som kan vara av intresse är Svängdörr i staten - en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida.

Läs även författarnas debattartikel i DN.

TI Sverige presenterar "Öppna Bidrag" - en kampanj för insyn i partiernas pengar

Tillsammans med tre ändra länder – Malta, San Marino och Schweiz – är Sverige ensamt i västeuropa om att inte ha någon lag om obligatorisk redovisning av partiernas intäkter, utgifter, tillgångar och skulder.

Just nu bereds ett lagförslag på Justitiedepartementet som är tänk att träda i kraft i god tid före valet 2014.

TI Sverige vill att det lagförslaget blir så långtgående som möjligt. Tidigare forskning om partifinansiering har visat att alla kryphål i lagstiftning på området utnyttjas.

öppnabidrag.se kan du jämföra riksdagspartiernas intäkter och läsa intervjuer med sakkunniga och, förhoppningsvis, samtliga partisekreterare i Sveriges riksdag.

Följ oss även på Twitter: @oppnabidrag.

Upphandlingsutredningen är nu klar: "Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling"

5 mars 2013

Upphandlingsutredningens huvudsakliga uppdrag är att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt se över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilken statistik som ska samlas in. Utredningen tillsattes hösten 2010.

Utredningen överlämnade den 21 november 2011 delbetänkandet "På jakt efter den goda affären - analyser, erfarenheter och synpunkter på den offentliga upphandlingen" (SOU 2011:73).

Utredningen överlämnar härmed, den 5 mars, slutbetänkandet "Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling" (SOU 2013:12).

Riksrevisionens utredning om svenska myndigheters antikorruptionsarbete

21 februari 2013


Riksrevisionens utredning kritiserar svenska myndigheters antikorruptionsarbete. Precis som TI Sverige påpekat under en längre tid, saknas det en gemensam bild över hur myndigheterna arbetar med frågan. Läs mer på Riksrevisionens hemsida eller på DN Debatt.

Engelsk översättning av "Transparens i företagens rapportering" nu tillgänglig

20 februari 2013


​Tack vare hjälp från Transparency International Lettland finns det nu en engelsk översättning av den tidigare publicerade studien "Transparens i företagens rapportering" som lanserades vid ett välbesökt seminarium på Handelshögskolan den 4 februari i år.

Transparency in reporting - a study of the 20 largest companies in Sweden.

TI Sverige lanserar i dag en ny studie om transparensen i svenska företags rapportering

4 februari 2013


​TI Sverige har granskat transparensen i rapporteringen hos Sveriges 20 största företag rangordnade efter börsvärde. Tre olika aspekter på transparens studeras; interna program för att motverka korruption, rapportering om organisatorisk struktur och land-för-land-redovisning. Förlagan är en studie av Transparency Internationals internationella sekretariat, som granskat världens 105 största företag.

Studien lanseras i dag vid ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer: Pressmeddelande | Studien "Transparens i företagens rapportering" | Transparency in Corporate Reporting

TI Sveriges långsiktiga strategi och inbjudan till intresserade medlemmar att engagera sig i nystartade arbetsgrupper

1 februari 2013


​Under medlemsmötet den 1 december 2012, med fokus på att diskutera TI Sveriges långsiktiga strategi, visade flera medlemmar intresse av att engagera sig mer konkret i föreningens verksamhet.

Mot denna bakgrund har möjligheten att bjuda in medlemmarna till arbetsgrupper inom några av TI Sveriges fokusområden diskuterats inom styrelsen, som beslutat att inbjuda till några arbetsgrupper inom bland annat transparent partifinansiering och medlemsvärvning. Läs mer på sidan om Arbetsgrupper.

Press release: Government Defence Anti-Corruption Index (GI)

29 januari 2013

70% of governments fail to protect against corruption in the defence sector - new index also finds that half of countries do not publish their defence budget, or provide only very limited aggregate information

London, 29 January 2013 – Seventy per cent of countries leave the door open to waste and security threats as they lack the tools to prevent corruption in the defence sector, according to the first ever index measuring how governments prevent and counter corruption in defence, released by Transparency International UK’s Defence and Security Programme. Those with poor controls include two-thirds of the largest arms importers and half of the biggest arms exporters in the world.

Read more: Press release | GI Report | National report: Sweden | TI Defence and Security Programme

Pressmeddelande: Corruption Perception Index (CPI) 2012

5 december 2012


CPI 2012: Sverige står sig internationellt – men riskerna kvarstår

I Transparency Internationals (TI) årliga korruptionsmätning, Corruption Perception Index (CPI), ligger Sverige kvar på fjärde plats, samma som 2011.

Men den fortsatt höga placeringen betyder inte att Sverige är befriat korruption, kommenterar Ann Wilkens, ordförande för TI Sverige. Kommuner och landsting har visat sig särskilt sårbara - bland annat finns brister i hur reglerna för offentlig upphandling följs.

Det finns heller ännu ingen lagreglerad insyn i politiska partiers finansiering och Sverige har upprepade gånger kritiserats av Europarådets grupp mot korruption, Greco, för bristande transparens på det området. Dessutom har OECD kritiserat Sverige för att inte göra tillräckligt för att efterforska korruption vid svenska företags internationella affärsuppgörelser.

TI Sveriges pressmeddelande, TIs pressmeddelande och infografik. Läs mer på Transparency Internationals hemsida.

Systematiskt förebyggande arbete mot korruption – för en rättssäker och affärsetisk offentlig förvaltning

SIPU arrangerar ”Systematiskt förebyggande arbete mot korruption – för en rättssäker och affärsetisk offentlig förvaltning” den 15-16 januari 2013, i Stockholm.

Vilka risker för korruption och andra oegentligheter finns i din organisation? Hur arbetar du systematiskt förebyggande mot korruption? Och hur arbetar man med normer för etiskt handlande i organisationen?

Under kursen tar du del av hur den nya mutlagstiftningen påverkar offentlig förvaltning, hur du identifierar riskområden för korruption och andra oegentligheter samt hur du arbetar systematiskt med förebyggande insatser och gör risk- och sårbarhetsanalyser samt skapar levande lokala riktlinjer och policyer.

Kursen vänder sig till alla som arbetar kring dessa frågor, såsom jurist, internrevisor, controller, chefer på olika nivåer och politiker. Kom gärna flera från samma organisation, för att skapa en bra grund att bygga vidare på i fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet mot korruption på hemmaplan!

Läs mer om kursen och föreläsarna. Robert Engstedt från TI Sverige är en föreläsarna på kursen.

Anmäl dig till kursen här.

OBS! Just nu får du en boka-tidigt-rabatt om 10 % när du bokar din plats senast den 6 december!*
Vänligen uppge kod 3112TI vid anmälan.

*Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden

Corporate Supporters Forum

16 november 2012


TI Sverige välkomnar SCA, Skanska, Vinge och White & Case som nya corporate supporters. Mer information om vårt näringslivsforum - för affärsetik inom näringslivet - hittar du här.

Lansering av "Defence Companies Anti-Corruption Index (CI)"

4 oktober 2012


Enligt en ny studie från Transparency International UK så publicerar två tredjedelar av världens största försvarsföretag inte tillräcklig information om hur de bekämpar korruption.

Studien inkluderar företag från de tio största vapenexporterande länderna, exempelvis USA, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Kina - som tillsammans står för mer än 90 procent av vapenförsäljningen runt om i världen. Av de 129 undersökta företagen är det ett enda som rankas som bäst i klassen, medan nästan 50 % hamnar i botten på "limited" eller "little or none". Saab Ab rankas tillsammans med ett trettiotal andra företag i gruppen "moderate".

För mer information, läs det engelskspråkiga pressmeddelandetrapporten eller besök www.defenceindex.org/companies

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn

12 september 2012

Samhällsbyggnadssektorn pekas ofta ut som särskilt drabbad av korruption och oetiskt handlande. Samtidigt är de etiska frågorna vitala för sektorn av både image- och konkurrensskäl. Dock har det saknats samlad kunskap om hur det egentligen står till i sektorn och vilka – om några – ytterligare åtgärder som bör vidtas.

Därför har Transparency International Sverige (TI Sverige) i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) avdelning för samhällsbyggnad, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Byggcheferna låtit genomföra ett antal studier som ska belysa etik och moral i samhällsbyggnadssektorn. Resultaten presenteras vid ett seminarium på IVA i dag den 12 september.

TI Sverige har tagit fram en litteraturstudie som visar att samhällsbyggnadssektorns arbetsvillkor innebär stora risker för att utveckla oetiskt handlande. Utmärkande är att det är offentliga upphandlingar som anses problematiska. Dessutom visar en attitydundersökning att det finns en rädsla för att anmäla oegentligheter. Sektorn är emellertid medveten om farorna, och branschorganisationer och myndigheter arbetar aktivt för att åtgärda de identifierade problemen. Läs litteraturstudien här.

Läs TI Sveriges pressmeddelande här.

Ny rapport från Transparency International - Export av mutor?

6 september 2012

Transparency International (TI) konstaterar i en ny studie, som publiceras i dag den 6 september, att en ökning av antalet åtal för bestickning i internationella affärsförhållanden gör det svårare för företag att komma undan rättvisan.

TI har granskat hur de länder som är parter i OECD-konvention mot bestickning av offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden tillämpar konventionen. Allt fler tillämpar den aktivt men fortfarande är det så många som 18 länder av 39 som inte har ett enda fall som lett till åtal.

Läs TI Sveriges pressmeddelande här. Ytterligare information och länk till rapporten finns här.

Utvärdering av antikorruptionsarbetet hos världens hundra största företag

10 juli 2012

Världens 105 största företag är tillsammans värda mer än 11 miljarder dollar. De berör människors liv över hela världen. Men hur mycket vet vi om deras inverkan på våra dagliga liv? Alltför ofta lider medborgare av följderna av företagens oetiska handlande.


Rapporten som Transparency International ger ut i dag ser över de åtgärder dessa företag har tagit för att bekämpa korruption och betygsätter dem baserade på ett antal kriterier. Läs rapporten här.

En reformerad mutbrottslagstiftning infördes den 1 juli 2012

3 juli 2012

Den 1 juli trädde den reformerade mutbrottslagstiftningen i kraft. Den tidigare lagen har kritiserats för att vara otydlig och svårförstådd - och även om den reformerade lagstiftningen får likande krtik kan den förhoppningsvis bidra till en större medvetenhet om korruption och dess skadliga effekter.

Läs mer om TI Sveriges remissvar på betänkandet (2010) och kompletterande material (2011). Ytterligare information om den nya lagstiftningen fås på regeringens hemsida.

Regeringen tillsätter utredning om stärkt meddelarskydd

2 juli 2012

Den 28 juni tillsatte regeringen en utredning som ska se över frågan om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet - med tonvikt på verksamheter inom skola, vård och omsorg. TI Sverige välkomnar utredningen men anser att all offentligt finansierad verksamhet bör omfattas.

Läs vårt pressmeddelandet här.

Kritik mot Sveriges tillämpning av OECD-konventionen

21 juni 2012

Transparency International Sverige instämmer i OECD:s kritik mot att Sverige inte bekämpar korruption i internationella affärstransaktioner tillräckligt effektivt. Rapporten finns tillgänglig via OECDs hemsida.

Läs vårt pressmeddelandet här.

TI Sveriges respons på Statskontorets rapport

15 juni 2012

Den 11 juni presenterade Statskontoret sin rapport "Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige" som utarbetats på uppdrag av regeringen.

Rapporten överrensstämmer till stor del med de av TI Sverige tidigare utgivna rapporterna "Korruption i kommuner och landsting" samt "Whistleblowing: Förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentligheter" men TI Sverige förslår längre gående åtgärder.

Läs TI Sveriges respons på Statskontorets rapport här.

Transparency International presenterar rapport om integritetssystemen i Europa

14 juni 2012

Den 6 juni presenterade Transparency International i Berlin en jämförelse av tjugofem europeiska länders integritetssystem.

Även om Sverige står sig väl i jämförelsen så konstaterar rapporten att vi ligger efter vad gäller transparent finansiering av politiska partier och lagstiftning av whistleblowing - frågor som TI Sverige arbetar med.

Läs pressmeddelande och rapport.

TI Sverige lanserar rapport om korruptionsrisker i kommuner och landsting

4 juni 2012

Transparency International Sverige lanserar i dag, 4 juni 2012, rapporten "Korruption i kommuner och landsting" som dels diskuterar korruptionsrisker i kommuner och landsting ur flera perspektiv, dels ger konkreta åtgärdsförslag riktade till berörda beslutsfattare.

Läs även pressmeddelandet och TI Sveriges debattartikel.

Rapporten baseras på två seminarier, under hösten - vintern 2011 - 2012, där framstående experter har diskuterat frågan - rekommendationerna i rapporten är TI Sveriges egna och speglar nödvändigtvis inte experternas åsikter.

Rapporten kan även beställas från vårt kansli. Skicka e-post till info@transparency-se.org.

TI Sverige söker student för litteraturstudie

28 maj 2012

Vi söker en person (förslagsvis magisterstudent/doktorand) som kan tänka sig att skriva en kortare litteraturstudie under sommaren. Ämnet är korruptionsrisker inom byggsektorn - men du behöver nödvändigtvis inte vara sektorkunnig. Arbetet förväntas ta cirka 4 - 5 veckor och ska vara klart i mitten av augusti.

Uppdraget är tillsatt. Vi tackar för det stora intresset ni har visat oss och vår förening!

TI Sveriges verksamhetsberättelse för 2011.

23 maj 2012

Föreningens verksamhetsberättelse för 2011 kan du läsa här.

Reviderat positionspapper om karantänsfrågor

23 maj 2012

Transparency International Sverige ser kontinuerligt över sina positionspapper för att hålla sig ajour med utvecklingen inom det aktuella ämnet. Nu finns positionspappret om karantänsfrågor, d.v.s. "Politikers och offentligt anställdas övergång till näringslivet och intresseorganisationer" uppdaterad.

TI Sveriges styrelse för 2012 - 2013

19 april 2012

Transparency International Sverige höll den 17 april ordinarie föreningsstämma där bland annat styrelsen för perioden 2012 - 2013 valdes. Som ny styrelseordförande valdes Ann Wilkens, tidigare ambassadör med bakgrund från bland annat Etiopien och Pakistan. Ann Wilkens har även varit styrelseordförande för Svenska Afghanistankommittén.

Transparency International Sverige tackar den avgående styrelseordförande Lars-Göran Engfeldt för sina förtjänstfulla insatser och stora engagemang i föreningen och dess utveckling.

TI Sverige lanserar rapport om whistleblowing

3 april 2012

Transparency International Sverige lanserar i dag, 3 april 2012, rapporten "Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och oegentligheter" som dels ser över nuvarande lagskydd för whistleblowers, dels ger konkreta åtgärdsförslag riktade till Sveriges beslutsfattare.

Läs även pressmeddelandet och TI Sveriges positionspapper beträffande whistleblowing.

Rapporten är författad av Per Larsson, doktorand vid Stockholms universitet, men TI Sverige står för rekommendationerna i rapporten.

Transparency International Summer School on Integrity

12 mars 2012

TI Litauen ordnar en kurs om kurruption. Läs mer om kursen och hur man ansöker här.

European National Integrity System

8 mars 2012

Tranapsrency International Danmark och Finland har nu gett ut sina respektive nationella ENIS-studier. Nu inväntar vi Transparency International Norges innan vi kan göra nordiska bedömningar och jämförelser.

G20 Anti-Corruption Working Group

8 mars 2012

Tranapsrency International har undertecknat "The Civil Society Submission to the G20 Anti-Corruption Working Group"

TI Sveriges Nyhetsbrev februari 2012

20 februari 2012

En pdf-version av vårt senaste Nyhetsbrev finns tillgänglig här. Har du inte fått nyhetsbrevet via e-post - registera dig då här ovan till höger. 

Eurobarometer om korruption

20 februari 2012

Förra veckan offentliggjorde Europeiska kommissionen en EU-omfattande opinionsundersökning (Special Eurobarometer 374) om korruption. Resultaten av denna undersökning belyser det faktum att medborgare i hela Europa upplever korruption som ett stort problem. För en summering över resultatet i Sverige klicka här.

Seminarierapport

14 februari 2012

En kortare rapport från seminariet den 17 januari om korruptionsrisker i kommunla sektorn finns här.

Sagt i media om "Motståndkraft, oberoende, integritet - Kan det svenska samhället stå emot korruption?"

9 februari 2012

DN Debatt - Artikel av TI Sveriges ordförande Lars-Göran Engfeldt

Sveriges Radio Nyheter/Ekot - intervju med Lars-Göran Engfeldt

Sverges Radio P1 Studio Ett - intervju med forskningsledare Staffan Andersson, Linnéuniversitetet

Radio Sweden - engelskspråkig ntervju med Staffan Andersson

Pressmeddelande på Transparency Inernationals hemsida (engelskspråkig)


För fler artiklar och inslag hänvisar vi till vår Facebook-sida eller Twitter-flöde

TI Sverige lanserar studie om svenska samhällsinstitutioners motståndskraft mot korruption

8 februari 2012

I dag lanserar Transparency International Sverige en omfattande studie som analyserar tolv samhällsinstitutioners motståndskraft mot korruption.

Presseddelande
European National Integrity Study - Motståndskraft, oberoende, integritet - Kan det svenska samhället stå emot korruption?

TI Sverige välkomnar Siemens Sverige och Atlas Copco Sverige till vårt näringslivsforum

Siemens Sverige och Atlas Copco Sverige ansluter sig till TI Sveriges näringslivsforum.. Vi tackar för stödet och ser fram emot ett givande samarbete. För mer information om Corporate Supporters Forum.

Ny ESO-rapport om karantänsregler.

I går, torsdag den 19 januari, presenterades en ny ESO-rapport skriven av Eva Lindström, före detta riksrevisor, och Niklas Bruun, professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Rapporten föreslår, i enlighet med TI Sveriges positionspapper, ett års karantän för statsråd, statssekreterare och generaldirektörer som vill gå över till den privata sektorn - främst i syfte att undvika intressekonflikter. Läs mer på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

I press om seminariet den 17 januari.

18 januari 2012

Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning skriver om seminariet om korruptionsrisker i den kommunala sektorn den 17 januari.

TI Sverige välkomnar PwC Sverige som ny företagsmedlem.

5 december 2011

Transparency International Sverige har fått en ny företagsmedlem, PwC Sverige. Vi tackar för stödet och ser fram emot ett givande samarbete. För mer information om PwC besök deras hemsida:

http://www.pwc.se/

DN Ledare om korruption

5 december 2011

Läs DNs ledare om korruption och CPI 2011 på följande länk.

CPI 2011

1 december 2011

Idag publiceras Transparency Internationals årliga Corruption Perception Index. För att läsa TIS pressmeddelande gå in på följande länk. För att läsa mer om CPI 2011 gå in på TIs hemsida.

Uppföljing av whistleblowing-seminariet

23 november 2011

För att läsa en rapport från seminariet gå in på följande länk.

I Kommunalarbetaren och TCO-tidningen publicerades artiklar om TIS whistleblowing-seminarium den 16 november.

P1 Publicerat gjorde ett inslag om den kommande whistleblowing-rapporten.

Debattartikel av Claes Sandgren

10 oktober 2011

Debattartikel publicerad i DN angående korruption i Sverige. För att läsa artikeln gå in på följande länk.

Mutor inom byggnadssektorn

12 juli 2011

Åsa Söderström Jerring från TIS styrelse har medverkat i en artikel och i Sveriges radio angående mutor inom byggnadssektorn. För at läsa artikeln gå in på följande länk. För att lyssna till islaget i radio gå in på följande länk. Se även inslag i Svt på följande länk.

Rapport från seminariet i Almedalen

12 juli 2011

För att läsa en kort rapport kring seminariet som TIS medverkade i under Almedalsveckan, klicka på följande länk.

TIS medverkar i seminarium under Almedalsveckan

1 juli 2011

Den 4 juli kl 13:00 - 14:00 medverkar TIS i ett seminarium arrangerat av Ernst & Young på temat Korruptionen i Sverige - Vad bör göras? Talare under seminariet kommer vara: Lars-Göran Engfeldt, ordf. TIS, Michael Andersson, Internrevisionschef SKF, Eric Skoglund, Ernst & Young Fraud survey, Hans Sandberg, Chefsjurist Atlas Copco, Klas Thelin, utredare justitiedepartamentet, och Claes Sandgren, professor i juridik vid Stockholms universitet. För mer information om evenemanget gå in på fäljande länk.

Seminarium om att förebygga korruption i det humanitära biståndet

14 juni 2011

Den 23 maj 2011 arrangerade TIS och Svenska röda korset tillsammans ett seminarium om förebyggandet av korruption i det humanitära biståndet. För att läsa en rapport från seminariet gå in på följande länk.

TIS söker projektassistent

26 maj 2011

TIS söker en projektassistent. För att läsa mer om tjänsten klicka här. Sista ansökningsdagen är 10 juni 2011

TIS släpper pressmeddelande om uppföljning av OECD konventionen

24 maj 2011

I och med den årliga uppföljingen av OECD konventionen mot bestickning av utländska offentliga tjänstemän har TIS släppt ett pressmeddelande. För att läsa pressmeddelandet och rapporten klicka här.

TI sekretariatet i Berlin utlyser tjänst som kampanjkoordinator

7 april 2001

För mer information om tjänsten gå in på följande länk. Sista ansökningsdatum är 22 april.

TI Summer School on Integrity

23 mars 2011

TI Litauen ordnar en kurs om kurruption. Läs mer om kursen och hur man ansöker här.

Seminarium om samhällsbyggandets etik

23 mars 2011

Seminariet kommer att äga rum i Göteborg den 12 aprli. Läs mer här.

TIS söker projektledare

3 mars 2011

Läs mer om tjänsten här.

TI sekretariatet i Berlin utlyser tjänst som regionschef

11 februari 2011

För mer information om tjänsten gå in på följande länk. Sista ansökningsdatum är 17 mars 2011.

Anti-korruptionsseminarium den 26 januari

8 februari 2011

Den 26 januari arrangerade TIS och Advokatsamfundet tillsammans Anti-korruptionsdagen – ett seminarium om korruption och dess effekter på det demokratiska rättssamhället. För att läsa en rapport från seminariet gå in på följande länk.

Transparency International Sverige välkomnar Tyréns som ny företagsmedlem

28 januari 2011

Transparency International Sverige har fått en ny företagsmedlem, Tyréns. Vi tackar för stödet och ser fram emot ett givande samarbete. För mer information om Tyréns gå in på deras hemsida:

http://www.tyrens.se/

Global Corruption Barometer 2010

15 december 2010

Transparency International har publicerat årets Global Corruption Barometer. Denna undersökning mäter bland annat i vilken utsträckning befolkningen i ett visst land kommit i kontakt med korruption samt vilka sektorer i samhället som främst begär mutor. Läs mer på TIs hemsida här.

TIS delar ut pris för Årets visselpipa till Karin Törnqvist och Peter Magnusson

29 december 2010

Läs prismotiveringen samt ett antal artiklar i samband med prisutdelningen.

TIS söker projektledare och forskare

3 november 2010

Transparency International Sverige utlyser två tjänster. Projektledare och forskare. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka.

TIS anordnar kurs i samarbete med UF

28 oktober 2010

TIS och Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm anordnar en serie kurser för studenter om korruption. Se kursprogrammet här.

Läs TIS debattartikel i dagens DN

26 oktober 2010

Dagens Nyheter publicerade idag en debattartikel skriven av TIS styrelse med titeln "Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen." Läs artikeln här.

Transparemcy International Sveriges pressmeddelande angående CPI 2010

26 oktober 2010

Läs TIS pressmeddelande om Corruption Perceptions Index 2010 och se årets resultat här.

Transparency International Sverige välkomnar Seccredo AB som ny företagsmedlem.

20 oktober 2010

Transparency International Sverige har fått en ny företagsmedlem, Seccredo AB. Vi tackar för stödet och ser fram emot ett givande samarbete. För mer information om Seccredo AB gå in på deras hemsida: http://www.seccredo.se/.

Kristina Simion från styrelsen föreläser på utbildningskonferensen Den framtida civilekonomen

27 september 2010

Den 6 oktober kommer Kristina Simion, styrelsesuppleant, att föreläsa om korruption på utbildningskonferensen Den framtida civilekonomen. Konferensen anordnas av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och Civilekonomerna.

Ordförande Lars-Göran Engfeldt gästföreläser hos UF Uppsala

17 september 2010

Den 11 oktober föreläser Lars-Göran Engfeldt hos Utrikespolitiska föreningen i Uppsala på ämnet "Corruption - a Key Ethical Challange of the 21st Century"

Utbildning för tjänstemän inom miljöförvaltningen från Sydostasien hos Naturvårdsverket

16 september 2010

Den 29 september kommer Ordförande Lars-Göran Engfeldt, Anders Wiger och Kristina Simion från TIS styrelse att medverka i en utbildning hos Naturvårdsverket för att diskutera riskerna med korruption.

Transparency Internatinal Sveriges pressmeddelande angående OECD-konventionen

16 september 2010

Läs TIS pressmedelande kring OECD-konventionen här.

Transparency Internationals årsrapport för 2009

30 augusti 2010

Nu finns TI:s årsrapport för 2009 publicerad på www.transparency.org. Årsrapporten redovisar vilka åtgärder TI har vidtagit globalt i kapmen för att bekämpa korruption och främja öppenhet och argumenterar för att konkreta framsteg har gjorts på en rad områden.

Transparency International Sveriges deltagande i Almedalen 2010

15 juli 2010

TIS deltagande i debatten "Håller Sverige på att bli korrupt?" som arrangerades av Ernst & Young under årets Almedalsveckan uppmärksammades i Dagens Nyheter den 7 juli.
I artikeln uttrycker TIS ordförande Lars-Göran Engfeldt oro över indikationer på en ökad förekomst av korruption i det svenska samhället. Han uttalar också kritik mot att den nyligen framlagda Mutbrottsutredningen saknar förslag om ett skydd för s.k. "whistleblowers".

Hela artikeln finns att tillgå här.

Transparency International Summer School on Integrity

5 juli 2010

Den 5-9 juli 2010 anordnas Transparency International Summer School on Integrity i Litauens huvudstad Vilnius. Kursen samlar 70 ungdomsledare från 12 länder, däribland Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Estland, Lettland och  Litauen.

Kursens syfte är att öka kunskapen om korruptions- och intergritetsfrågor bland våra framtida beslutsfattare och ge kursdeltagarna möjlighet att träffa framträdande experter på området och dela erfarenheter med varandra.

Mer information finns att tillgå här.

Nytt nyhetsbrev

24 juni 2010

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från TIS ute. Du finner det här.

Brev till FN:s generalsekreterare

11 juni 2010

TIS har undertecknat ett brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon angående UNESCO:s nyligen inrättade pris "Obiang International Prize for Research in the Life Sciences" som tillkommit efter en donation från Ekvatorialguineas president Obiang Nguema.

Ekvatorialguinea är ett av världens mest korrupta länder där majoriteten av befolkningen lever i svår fattigdom trots att landet har mycket stora oljefyndigheter. President Obiang har styrt landet i över 30 år och anses vara skyldig till att förskingra Ekvatorialguineas rikedomar och en mängd människorättsbrott.

TIS, tillsammans med övriga undertecknare, uppmanar FN och UNESCO att

1. dra tillbaka priset och

2. ta fram tydliga riktlinjer som bygger på grundläggande värderingar och internationella åtaganden för inrättandet av FN-systemets internationella priser och utmärkelser.

Läs brevet i dess helhet här.

Brev till Financial Action Task Force

11 juni 2010

TIS har undertecknat ett brev till Financial Action Task Force (FATF), det internationella organet med uppgift att koordinera den globala kampen mot pengatvätt, som kom till på initiativ av TI och ett antal andra internationella organisationer.

Brevet framför tre stycken rekommendationer inför FATF:s kommande sammanträde den 21 juni 2010:

- I syfte att förhindra att bulvanföretag används för olagliga internationella ekonomiska transaktioner bör ett offentligt register över ägandeförhållanden i företag upprättas.

- FATF bör verka för att medlemsstaternas lagstiftning på området är tillräcklig och att den efterlevs.

- FATF bör låta det civila samhället delta i den pågående översynen av de internationella reglerna för pengatvätt.

Läs brevet i dess helhet här.

Genomförande av seminariet "Etik - Stöd eller hinder för samhällsbyggnadssektorn?"

19 maj 2010

TIS, i samarbete med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, höll den 19 maj ett seminarium på ämnet "Etik - Stöd eller hinder för samhällsbyggnadssektorn".

Deltog gjorde bl.a. Jermyn Brooks från Transparency International, professor Hans de Geer som till alldeles nyligen satt i TIS styrelse och företrädare för de största företagen inom samhällsbyggnadssektorn. Deltagarna diskuterade etikens betydelse för affärer, förekomsten av korruption och oetiska beteenden inom samhällsbyggnadssektorn och vad som har gjorts och bör göras för att bekämpa sådana beteenden.

Läs utförligare rapporter här:

- Bristande etik gör världen osäkrare, Byggindustrin

- Etik är hårdvaluta, Byggindustrin

- Anställda på NVS kan anmäla fiffel anonymt, VVS Forum

Här finns också en film från seminariet.

Europaparlamentet har antagit en anti-korruptionsdeklaration framtagen av Transparency International

7 maj 2010

Till följd av aktiv lobbying av TI och nationella avdelningar runt om i Europa antog den 6 maj 2010 Europaparlamentet en deklaration om korruption. Deklarationen uttrycker oro för de effekter en ökad korruption inom EU-samarbetet skulle medföra och uppmanar samtliga EU-institutioner och EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka korruption. Läs deklarationen här.

TIS deltog i konferensen Contemporary Challenges to the Scope of Right of Access to Information

7 maj 2010

TIS presenterade Transparency Internationals nationella och internationella arbete med att främja transparens och motverka korruption. Mer information om konferensen finns här.

TI uppmärksammar Pressfrihetens dag

3 maj 2010

TI uppmärksammar Pressfrihetens dag den 3 maj 2010 genom att fokusera på den fria pressens roll i att åstadkomma ett öppet samhälle fritt från korruption. Läs mer på TI:s hemsida!

TIS årsstämma 2010

20 april 2010

TIS höll den 20 april 2010 årlig föreningsstämma i Stockholm vid vilken medlemmarna valde Leif-Göran Engfeldt till ny styrelseordförande, Anders Wijkman till ny styrelseledamot och Carl-Johan Cronstedt samt Kristina Simion till nya styrelsesuppleanter. 

Föreningsstämman föregicks av ett anförande av riksdagsmannen och den f.d. handelsministern Leif Pagrotsky som bl.a. talade om sin syn på korruptionsproblematiken i Sverige och i världen.

Global call for nominations for outstanding corruption fighters

19 april 2010

Transparency International välkomnar nomineringar av personer som gör värdefulla insatser för att bekämpa korruption. Läs mer här.

TIS skickar brev till till Utredningen om mutor

13 april 2010

TIS skickade den 13 april 2010 ett brev till den statliga mutbrottsutredningen där krav på en förstärkning av rådande lagstiftning och skydd för s.k. whistleblowers framfördes. Läs brevet här.

TI welcomes multilateral development banks’ commitment to fight corruption together

9 april 2010

Transparency International välkomnar ett antal multilaterala utvecklingsbankers, däribland Världsbanken, beslut att gemensamt motverka korruption i utvecklingsprojekt de är inblandade i. Läs mer här.

Styrelseledamot i Transparency International Sverige skriver om korruption

Professor Claes Sandgren, orförande för Institutet mot mutor och styrelseledamot i TIS, skriver i Svenska Dagbladet om behovet av en tidskarantän för politiker när de lämnar sina poster och går över till den privata sektorn. Läs artikeln här.

Transparency International Sveriges ordförande Sven Hirdman deltog i Morgonnyheterna på TV4

Sven Hirdman, ordförande för TIS, deltog tillsammans med Gunnar Stetler, åklagare och chef för Riksenheten mot korruption, i Morgonnyheterna på TV4 där de talade om förekomsten av korruption i Sverige. Se videoklippet här.

European Parliament Anti-corruption Declaration

Tack vare att 248 parlamentsledamöter skrivit under en deklaration om vikten av att bekämpa korruption i alla dess former kunda Europaparlamentet göra ett officiellt uttalande. De nationella avdelningar av Transparency International i Tyskland, Danmark, Storbritannien, Italien, Belgien, Bulgarien, Lettland, Slovenien, Österrike, Sverige, Nederländerna, Grekland och Luxemburg bedrev ett aktivt lobbyarbete för att påverka parlamentsledamöter från sina respektive länder att skriva under deklarationen. Läs deklarationen här.

Transparency Internationals grundare Peter Eigen talar på TED.com

Peter Eigen, grundare av Transparency International, talar på ämnet "How to Expose the Corrupt" på www.TED.com, en stiftelse dedikerad till att sprida goda idéer. Se videoklippet här.

Transparency International Sverige startar en medlemsgrupp på Facebook

TIS finns numera på Facebook. Ni kan hitta vår medlemsgrupp här.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org