Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Stadgar 

STADGAR för föreningen Transparency International Sverige antagna den 23 augusti 2004 och reviderade den 30 oktober 2014.

Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Korruption i alla former måste därför bekämpas.

1. Namn

Föreningens namn är Transparency International Sverige och på engelska Transparency International Sweden.

 

2. Syfte

Transparency International (TI) är en internationell, ideell organisation med syfte att motverka korruption. TI s vision är en värld fri från korruption. TI har sitt säte i Berlin. Transparency International Sverige är en svensk självständig, obunden och icke-kommersiell ideell förening. Transparency International Sverige verkar för ett Sverige fritt från korruption och ingår i TI s världsomspännande nätverk av organisationer, som, i samarbete, verkar för en värld fri från korruption.

Transparency International Sverige

· samlar in fakta relevanta för organisationens ändamål

· samlar och sprider verktyg och ”best practice” när det gäller korruptionsbekämpning

· främjar skapandet av rättsliga och andra institutionella förutsättningar för effektiv korruptionsbekämpning

· främjar antagandet och efterlevnaden av nationella och internationella normer som syftar till att motverka korruption

· söker samarbete med individer och organisationer som arbetar med korruptionsbekämpning

· uppmärksammar och skapar debatt kring frågor om korruption

· tar i övrigt initiativ som är ägnade att främja organisationens ändamål

3. Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

4. Medlemmar

Medlem i föreningen Transparency International Sverige kan den bli som stöder föreningens ändamål och de grundläggande värderingar som uttrycks i Transparency Internationals Mission Statement och har erlagt medlemsavgift.

Enskild person blir medlem genom att betala årsavgift. Juridisk person ansöker om medlemskap som beslutas av styrelsen. Medlemmar som är juridiska personer kan av styrelsen indelas i olika klasser med olika skyldigheter gentemot föreningen då det gäller betalning av årsavgift och annan avgift till föreningen.

Såväl enskild som juridisk medlem äger rösträtt vid föreningsstämma.

Medlem som inte har betalt sin årsavgift senast vid utgången av februari månad påföljande år anses ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning kan ske av medlem vars handlande står i strid mot föreningens syfte. Sådant beslut fattas av styrelsen och kan överprövas av årsmötet.

5. Årsavgifter

Årsavgifter fastställs av ordinarie årsmöte efter förslag från föreningens styrelse. Årsavgiften får differentieras för enskilda medlemmar och kan också variera mellan de olika klasser av medlemmar som är juridiska personer enligt styrelsens förslag. Årsavgift skall inbetalas senast två månader efter det att beslut om årsavgiften fattats vid föreningsstämma.

6. Finansiering

För att finansiera sin verksamhet kan föreningen Transparency International Sverige, förutom medlemsavgifter och avgifter för arrangemang, skrifter, m.m., motta pengar och värdepapper som anslås eller skänks till föreningen.

7. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

8. Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande instans är föreningsstämman. I kallelse till föreningsstämman skall de ärenden anges vilka skall förekomma vid mötet. Föreningsstämma är beslutsför med det antal medlemmar som infunnit sig efter vederbörlig kallelse.

Endast den medlem som senast vid utgången av februari månad  erlagt sin årsavgift för föregående år får rösta. Rösträtt kan ej utövas genom ombud. Omröstning skall ske öppet utom i valärenden då sluten omröstning skall ske om någon medlem begär det.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i de ärenden om stadgeändring och upplösning av föreningen som anges i 16 § nedan. Vid lika röstetal äger ordföranden för stämman utslagsröst, utom i valärenden då lottning skall ske.

9. Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under april varje år. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen och utsändas till medlemmarna senast sex veckor före mötets avhållande. Kallelsen skall ange de ärenden som skall behandlas under stämman.

Fullständig föredragningslista, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, ev. frågor och motioner från medlemmar och valberedningens nomineringar avseende val skall hållas tillgängliga hos föreningens sekreterare senast tio dagar före ordinarie föreningsstämma och utan dröjsmål per post eller e-mail tillställas den som begär det.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman;

2. Val av sekreterare för stämman;

3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande;

4. Fastställande av dagordning

5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;

6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår;

7. Föredragning av revisorernas berättelse;

8. Fastställande av bokslut med balansräkning;

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter;

11. Val av föreningens ordförande;

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter;

13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter;

14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma;

15. Fastställande av årsavgifter;

16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden;

17. Motioner. Av medlem påkallad fråga. Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämmans hållande.

10. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen så beslutar eller framställning därom görs av minst 25 % av de röstberättigade medlemmarna. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske skriftligen senast tio dagar före mötets

avhållande. Vid extra föreningsstämma kan beslut endast fattas i sådant ärende som angivits i kallelsen till

stämman.

11. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter och ha högst fyra suppleanter. Det år då föreningen inrättas väljs hälften av ledamöterna för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2005 samt ordförande och hälften av ledamöterna för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2006. Därefter väljs samtliga för en tid av två år med val av hälften av ledamöterna ena året och ordförande och övriga ledamöter andra året. Styrelsen äger kalla valbar medlem till att ingå i styrelsen om mellan föreningsstämmor behov uppstår av fyllnadsval till styrelsen. Maximitid för ledamotskap i styrelsen är sex år.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening vilken vid sammanträdet biträds av de flesta röstande och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig må beslut anses föreligga endast om det biträds av fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denna av vice ordföranden. Kallelse till sammanträde med styrelsen skall ske utan dröjsmål så snart styrelseledamot begär det.

12. Konstituering av styrelsen

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser också sekreterare och kassaförvaltare. Föreningens kansli åligger att svara för protokoll över styrelsens sammanträden samt att svara för föreningens korrespondens och arkiv.

Kassaförvaltaren åligger att svara för föreningens bokföring och medlemsmatrikel samt avgiftsuppbörder, att föra förteckning över föreningens egendom samt att framlägga de rapporter om föreningens ekonomi som styrelsen begär. Styrelsen fastställer en arbetsordning för sitt arbete och för delegation av ansvar och arbetsuppgifter.

13. Konsultativa Rådet

Som stöd till verksamheten kan ett konsultativt råd utses bestående av individer med hög integritet från olika delar av samhället och med omfattande erfarenhet av områden av betydelse för föreningens ändamål och arbete. Rådet ska sammanträda minst en gång per år. Medlemmarna i det Konsultativa Rådet utses av styrelsen med en mandatperiod av två år. Styrelsen beslutar också när medlems medverkan i rådet upphör.

14. Firmateckning

Styrelsen utser de personer som äger teckna föreningens firma. Föreningens firma tecknas av ensam firmatecknare för betalningar under den beloppsgräns som styrelsen fastställer och i annat fall av två firmatecknare i förening.

15. Revision

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, lämna revisionsberättelse och avge förslag vad gäller ansvarsfrihet för styrelsen.

16. Stadgeändring, upplösning av föreningen

Beslut om ändring av föreningens stadgar, eller om upplösning av föreningen, kan endast fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma.

Mellan i första stycket angivna föreningsstämmor skall en tidrymd av minst 30 dagar förflyta. För beslut om upplösning av föreningen krävs minst fyra femtedels majoritet vid båda stämmorna. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla Transparency International, Berlin.

17. Tvister

Tvister mellan föreningen och/eller styrelsen och/eller styrelseledamot och/eller medlem skall avgöras av enligt vid tvistens uppkomst gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org