Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Föreningen Transparency International Sverige bildades i augusti 2004. I nedan tillbakablick har vi samlat dels höjdpunkter från föreningens verksamhet under dessa tio år, dels ett axplock av det svenska antikorruptionsarbetet som pågått - det senare markeras i kursiv stil.

Listan utger sig inte för att vara komplett. Saknar du något hör gärna av dig till oss!

2004

23 augusti

TI Sverige bildades formellt.

September

TI Sverige blev ansluten till Transparency International – dock ännu inte som ackrediterad medlem.

September

Peter Eigen, Transparency Internationals grundare, deltog i seminariet ”Korruption i det aningslösa Sverige”. Seminariet sändes i SVT24.

September

Nordiskt-baltiskt TI-möte om gemensamma strategier och förutsättningar.

 

Under föreningens första kalenderår hade föreningen 22 betalande medlemmar.

Verksamhetsberättelse för 2004.

2005

Februari

TI Sverige deltog i förmötet inför OECD:s Fas 2-granskning av Sveriges efterlevnad av konventionen om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser.

 

TI genomför, med start 2005, en årlig uppföljning av hur medlemsstaterna tillämpar OECD-konventionen mot bestickning av utländska offentliga tjänstemän. TI Sverige håller årligen i granskningen av hur Sverige tillämpar konventionen.

 

Ett mindre kansli inrättades.

 

Under 2005 hade föreningen 36 medlemmar - 33 privatpersoner och 3 juridiska personer.

Verksamhetsberättelse för 2005.

2006

Januari

TI Sverige inledde ett samarbete, finansierat av Sida, med TI Lettland och TI Litauen om korruptionsrisker i de baltiska länderna. Projektet pågår 2006-2008.

Föreningen arrangerade seminarium om korruptionsrisker i offentlig upphandling.

Augusti

Ti Sverige yttrade sig om betänkandet  "Nya  Upphandlingsregler 2". (SOU 2006:28)

Oktober

TI presenterade Bribe Payers Index – Sverige ligger på andra plats efter Schweiz av de trettio största exportländerna.

November

TI Sverige anordnade seminarium om den politiska utnämningsmakten.

November

TI Sverige ackrediterades som formell nationell avdelning i Transparency International.

December

TI:s Global Corruption Barometer visar att 60 procent av de svenska medborgarna anser att regeringens försök att stävja korruption har varit ineffektiva.

 

Under 2006 hade föreningen 65 privatpersoner som medlemmar. Till detta tillkom åtta företagsmedlemmar.

Verksamhetsberättelse för 2006.

2007

April

Årets visselpipa” delades ut för första gången. Journalisten Åsa Smeds fick priset för hennes arbete med muthärvan kring Gotlandsbolaget.

Maj

TI Sverige anordnade tillsammans med IMM seminariet ”En etisk kod för företag – än sen då?” och tillsammans med Sida ett seminarium om humanitärt bistånd och korruption.

September

Sverige ratificerade FN-konventionen mot korruption.

 

Under 2007 hade föreningen 57 privatpersoner och åtta företag som medlemmar.

Verksamhetsberättelse för 2007.

2008

Februari

April

Föreningens första positionspapper antogs(Offentlig upphandling, Politikers och offentliganställdas övergång till näringslivet. samt Tillsättning av statliga chefer.)

I samband med föreningens årsstämma delades ”Årets Visselpipa” ut till Christer Hansson för hans bidrag till avslöjandet av den europeiska kartellen på planglasmarknaden.

Augusti

TI Sverige deltog i Greco:s översyn om Sveriges efterlevnad av Europarådets rekommendationer, bl.a. om insyn och öppenhet i politiska partiers finansiering

September

Årets perceptionsindex (CPI) gav Sverige en förstaplacering tillsammans med Danmark och Nya Zeeland.

Oktober

Seminarium om offentlig upphandling tillsammans med Stockholms Handelskammare, IMM och Brå.

 

 

Under 2008 var 53 privatpersoner medlemmar i föreningen. Förutom detta har även åtta företag varit medlemmar.

Verksamhetsberättelse för 2008.

2009

April

Årets Visselpipa” utdelades till Ara Abrahamian för hans bidrag till att få till stånd ett mer transparent regelsystem i internationell brottning.

Maj

Enkät om transparens och antikorruption till svenska politiska partier och kandidater till EU-parlamentsvalet.

September

UD, Sida, JuD, IMM och TI Sverige bjöd in till seminarium om hur man kan använda UNCAC som transparensverktyg.

Oktober

European Development Days, TI:s ordförande Huguette Labelle deltog som en av huvudtalarna.

November

Föreningens positionspapper om transparent partifinansiering lämnas över till justitieministern med begäran att regeringen skall ta initiativ till en lag som föreskriver hur finansiella bidrag till politiska partier och valkandidater skall redovisas offentligt.

 

Under 2009 hade föreningen 61 medlemmar samt sex företagsmedlemmar.

Verksamhetsberättelse för 2009.

2010

Januari

Föreningens facebooksida skapas.

April

Föreningen skickade brev till den statliga mutbrottsutredningen med krav om förstärkt lagstiftning och skydd för whistleblowers.

Juli

Föreningen deltog i Almedalsveckan och talade bland annat om tendenser mot ökad korruption i det svenska samhället.

Oktober

TI Sverige var remissinstans för betänkandet av utredningen om mutbrott och krävde bl.a. att att nivån för företagsbot ses över, att kravet pådubbel straffbarhet avskaffas.

November

Årets visselpipepris gick till Karin Törnqvist, Göteborgs Energi, och Peter Magnusson, Södertälje Sjukhus.

 

TI Sverige ingår i ett europeiskt projekt som ser över motståndskraften mot korruption hos olika samhällsinstitutioner – Evidence-based Action against Corruption: The European Integrity Systems Project. Projektet pågick fram till hösten 2012.

 

Föreningen har 56 medlemmar under året. Därtill tillkommer 8 företagsmedlemmar.

Bersamhetsberättelse för 2010.

2011

Januari

Mars

TI Sverige och Advokatsamfundet arrangerade tillsammans Anti-korruptionsdagen – ett seminarium om korruption och dess effekter på det demokratiska rättssamhället.

Föreningen gör ett tillägg till sitt tidigare yttrande om mutbrottsutredningen.

Maj

Juni

Föreningen beviljades projektmedel från Postkodstiftelsen för att förstärka och konsolidera föreningen och dess verksamhet. Projektet pågick till december 2012.

TI Sverige tillsammans med Svenska Röda Korset arrangerade ett seminarium om korruptionsrisker i humanitärt bistånd.

Juli

Föreningen medverkade i årets Almedalsvecka.

September

Expertmöte om korruptionsrisker i kommuner och landsting – startskottet för arbetet med en rapport i frågan.

Oktober

Föreläsningsserie för juridikstudenter vid Stockholms Universitet.

Oktober

TI Sveriges Corporate Supporters Forum – ett svenskt näringslivsforum – instiftas formellt. Syftet är att bidra till ett etiskt företagsklimat och en god bolagsstyrning bland svenska företag.

November

Utkastet till en rapport om whistleblowing presenterades vid ett välbesökt seminarium.

 

Upphandlingsutredningen överlämnar delbetänkandet "På jakt efter den goda affären - analyser, erfarenheter och synpunkter på den offentliga upphandlingen" (SOU 2011:73). Utredningen tillsattes hösten 2010. TI Sverige kommenterar utredningen.

 

Under 2011 har föreningen 109 medlemmar. Fem företag är även medlemmar i föreningen. De tidigare individuella kategorierna för företagsmedlemmar slopas.

Verksamhetsberättelse för 2011.

2012

Januari

Seminarium om korruptionsrisker i kommun och landsting.

Februari

Mars

Rapporten Motståndskraft, oberoende, integritet - Kan det svenska samhället stå emot korruption? presenteras vid ett välbesökt seminarium. En debattartikel, publicerad samma dag, får även den stor uppmärksamhet.

Föreningens styrelse antog ett reviderat positionspapper om politikers och offentligt anställdas övergång till näringslivet och intresseorganisationer.

Mars

TI Sverige organiserade, tillsammans med East Capital, ett seminarium om risker för korruption vid affärer på den ryska marknaden. TI Ryssland:s ordförande var bland de inbjudna talarna.

April

Föreningen lanserade rapporten ”Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentligheter” som även innehåller rekommendationer på förstärkt reglering. Föreningen reviderade positionspappret i enlighet med rapporten.

Juni

Föreningen lanserade en rapport om korruptionsrisker i kommuner och landsting vid ett välbesökt seminarium.

Juni

Regeringen tillsatte en utredning för att över frågan om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet - med tonvikt på verksamheter inom skola, vård och omsorg.

Juli

Den reformerade mutbrottslagstiftningen trädde i kraft.

Juli

Föreningen medverkade i Almedalen.

September

September

Föreningen lanserade en litteraturstudie om etik inom samhällsbyggnadssektorn i samband med ett seminarium tillsammans med IVA, SKL, Byggcheferna och Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Föreningens styrelse antog ett reviderat positionspapper om transparent partifinansiering.

Oktober

En forskare vid Uppsala universitet tog fram å TI Sveriges vägnar en studie över nuvarande svensk whistleblowinglagstiftning som del av ett större europeiskt forskningsprojekt.

Oktober

TI Sverige bjöd in de nordiska TI-avdelningarna för att diskutera gemensamma strategier, finansieringsmöjligheter och projektförslag.

Oktober

Regeringen beslöt om en modernisering av kommunallagen (dir. 2012:105).

December

Föreningens medlemmar bjöds in att diskutera utkast till föreningens långsiktiga strategi 2013-2015.

128 privatpersoner och 12 företag, varav åtta stycken näringslivsforumsföretag har varit medlemmar i föreingen under 2012.

Verksamhetsberättelse för 2012.

2013

TI Sverige deltog i panel i samband med granskningen av Sverige tillämpning av FN-konventionen.

Januari

TI Sveriges styrelse antog föreningens långsiktiga strategi för 2013-2015.

Februari

Regeringen fattade beslut att tillsätta en utredning om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (dir 2013:16). Klar maj 2014 

Februari

Föreningen bjöd in medlemmar till arbetsgrupper inom några av TI Sveriges fokusområden - tillämpning av internationella konventioner, korruptionsrisker i kommuner och landsting, whistleblowing, transparent partifinansiering samt medlemsvärvning och –engagemang,

Februari

TI Sverige lanserade rapport om transparensen i rapporteringen hos Sveriges 20 största företag.

Mars

Mars

TI Sverige deltog i panel i samband med GRECO:s 4:e utvärderingsrunda.

Upphandlingsutredningen överlämnade

slutbetänkandet "Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling" (SOU 2013:12).  Utredningen tillsattes hösten 2010.

Mars

TI Sverige presenterade "Öppna Bidrag" - en kampanj för insyn i partiernas pengar.

Juni

Justitiedepartementet presenterade promemorian Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31),

Juni

Utredningen om en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07), överlämnade delbetänkandet Privata utförare - kontroll och insyn (SOU 2013:53).

Augusti

TI Sverige gav ett remissyttrande om lagförslaget för transparent partifinansiering. TI Sverige menade att möjligheten till anonyma partibidrag står i strid med lagens syfte - att trygga allmänhetens insyn i partiernas finansiering.

September

TI Sveriges styrelse antog ett positionspapper om en samlad antikorruptionspolitik. Föreningen ansåg att det antikorruptionsarbete som bedrivs inom olika departement bör bli mer effektivt samordnat.

Oktober

TI Sverige bjöds in till Konstitutionsutskottet för att presentera positionspappret om en samlad antikorruptionspolitik

November

TI publicerade en europeisk studie som ser över skyddslagstiftningen för whistleblowers i 27 europeiska länder. Sverige deltar i studien.

November

Greco – Europarådets grupp mot korruption – publicerade en rapport som bland annat rekommenderar Sveriges riksdag att utarbeta en uppförandekod för sina ledamöter.

November

Regeringen beslöt om tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden (som tillsattes i oktober 2012). Regeringen ger utredningen i uppdrag att, utöver vad som följer av de ursprungliga direktiven, överväga om den kommunala revisionen bör förstärkas.

December

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet presenterades (SOU 2013:79).

December

Regeringen presenterade en lagrådsremiss om insyn i finansiering av partier men den avgörande frågan om anonyma bidrag förpassas till en ny parlamentarisk utredning.

 

Föreningen hade 134 medlemmar under året.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org